Nablas lover

§ 1 – NAVN

Foreningens navn er Nabla. Nabla er en høyakademisk forening av studenter ved siv.ing.-linjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

§ 2 – FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta komponentenes faglige interesser og fremme kameratskap og samhold, ved bl.a. å arrangere de fester som må til for at ikke komponentene skal gå til grunne som følge av fysisk press.

§ 3 – KOMPONENTER

a) Som komponenter kan opptas:

Faste studenter ved siv.ing.-linjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Faste lærerkrefter og fagfolk knyttet til Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

b) Som komponent er å betrakte bare de som har betalt sin kontingent.

c) Som æreskomponent kan andre som ikke er nevnt i § 3a) inntas etter styrets beslutning.

d) Kun komponenter har adgang til å bære Nablas merke. I tillegg kommer de som styret unntar fra denne regel. Nablas bånd- og medaljereglement regulerer bruk av Nablas æresbevisninger.

§ 4 – DEUS EX MACHINA

Den høyeste verdighet innen Nabla innehas av Deus ex Machina, som er en av det faste vitenskapelige personalet ved Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

§ 5 – DET STORE KANONISKE ENSEMBLE

Det store kanoniske ensemble er Nablas høyeste organ. Det innkalles ordinært en gang hvert vårsemester før påske og skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, regnskap og budsjettforslag for neste år. Alle komponenter har tale- og stemmerett, rett til å levere forslag til saker og rett til å stille til styrevalg. Styret plikter seg til å sende ut innkallelse 4 uker i forveien og sakspapirer 2 uker i forveien. Lovendringer krever 2/3 flertall, og endringene må være bekjentgjort for komponentene 1 uke før Det store kanoniske ensemble.

§ 5.1 – DET EKSTRAORDINÆRE STORE KANONISKE ENSEMBLE

Dersom 50 komponenter eller et flertall av styret krever det, skal styret kalle inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Kun innsendte saker skal tas opp på Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Styret plikter seg til å sende ut innkallelse 2 uker i forveien og sakspapirer 1 uke i forveien. Ellers gjelder lover for Det store kanoniske ensemble jamfør § 5.

§ 6 – STYRET

a) Styret er Nablas utøvende organ. Det består av leder, økonomiansvarlig og sekretær, samt de stillinger styret finner hensiktsmessig.

b) Styrets medlemmer velges av Det store kanoniske ensemble eller Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

c) Styrets funksjonstid er to semestre og trer i kraft to uker etter Det store kanoniske ensemble.

d) Styret fører protokoll over Nablas aktiviteter og framlegger årsberetning for Det store kanoniske ensemble. Sekretæren fører styreprotokollen og ensembleprotokollen. Økonomiansvarlig framlegger revidert regnskap for Det store kanoniske ensemble.

e) Styret utnevner de funksjonærer og komiteer som det måtte anse for hensiktsmessig.

f) Styret har redaksjonell fullmakt over Nablas lover. Fullmakten begrenser seg til korrektur, formatering og å se til at paragrafene er riktig nummerert.

§ 7 – IMMATRIKULERINGSHØYTIDELIGHET

Styret plikter i begynnelsen av høstsemesteret å arrangere en immatrikuleringshøytidelighet. Alle nye komponenter tildeles et diplom og Nablas merke som bevis på deres verdighet.

§ 8 – FORDELING AV INNTEKTER FRA BEDRIFTSKONTAKTEN NABLA

Nabla skal, så langt det er økonomisk forsvarlig ved styreperiodens slutt, gi av Bedriftskontakten sitt overskudd:

a) 50 % til ekskursjonskomiteen som er ansvarlig for klassetur den kommende påsken

b) 10 % til Linjeforeningen Nablas fond

c) 40 % til Nablas hovedkonto.

Styret skal før Det store kanoniske ensemble ha blitt enige om et beløp i rimelig nærhet til prosentsatsen som skal fremmes på Det store kanoniske ensemble og som der må vedtas. Grove avvik fra prosentsatsen må begrunnes av styret og eventuelt tas til følge av Det store kanoniske ensemble. Avtredendes bedriftskomites overskudd er de pengene som den bedriftskomiteen skaffer til veie. Uenigheter avgjøres av styret.

§ 9 – OPPLØSNING

Foreningen kan ikke oppløses såfremt et antall av minst tre komponenter stemmer imot på Det store kanoniske ensemble.

§ 10 – RETTIGHETER

a) Styrets leder har signaturrett sammen med et annet styremedlem på vegne av linjeforeningen.

b) Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov ved et av Nablas arrangementer kan styret, med 2/3 flertall, fatte vedtak om å ekskludere et medlem fra linjeforeningens arrangementer i et bestemt tidsintervall.

c) Nabla er ikke ansvarlig for skader forvoldt av deltagerne ved foreningens tilstelninger.

d) Dersom en innehaver av et verv i Nabla viser seg uegnet for stillingen sin, kan alle komponenter sende inn et mistillitsforslag til styret. Ved flertall i styret skal den anklagede avsettes fra sin stilling.

§ 11 – NABLAS FARGER

Nablas farger er blått og gull.

§ 12 – DET GYLDNE INTEGRAL

a) Som hederskomponent kan opptas:

En komponent som har bidratt betydelig på ett eller flere områder i Nabla.

b) Som æreskomponent kan opptas:

En komponent som har lagt ned forbilledlig og ekstraordinær innsats på ett eller flere områder i Nabla.

c) Som hederskomponent og æreskomponent er å betrakte bare de som styret etter innspill fra andre nablakomponenter har utnevnt.

§ 13 – FORSKRIFTER

Det store kanoniske ensemble kan med simpelt flertall vedta forskrifter og foreta endringer i disse. Forskriftene må ikke stride imot Nablas lover. Ellers følger endringer av Nablas forskrifter samme regler som endringer av Nablas lover.