1. Generelt

1.1 Formål

Reglementet skal sikre at all bruk av lederkjede, ordensbånd, medaljer og andre æresbevisninger innen Nabla er ensartet og under styrets kontroll.

1.2 Gyldighet av æresbevisninger

Med æresbevisninger menes bånd, medaljer, kjeder, nåler og andre effekter som Nabla bruker for å fremheve enkeltpersoners stilling innen linjeforeningen. Kun æresbevisninger innstiftet av Nablas styre og regulert av dette reglement kan regnes som offisielle Nabla-æresbevisninger.

1.3 Bruk av æresbevisninger

Æresbevisninger er et middel for å hedre mennesker som gjør, eller har gjort en innsats for Nabla. Æresbevisningene skal brukes på en slik måte at andre mennesker ikke mister respekt for dem eller Nabla. Utilbørlig opptreden med Nabla s æresbevisninger kan med 2/3 flertall av fulltallig styre straffes med fratakelse av æresbevisninger i en periode eller for alltid. Praktisk bruk av æresbevisninger foregår som beskrevet under hvert avsnitt.

1.4 Representasjon av Nabla

Det er viktig at Nabla blir representert, blant annet hos andre linjeforeninger. Dersom det sittende styret måtte ønske det, kan de invitere andre komponenter til å representere Nabla dersom de selv ikke har mulighet.

1.5 Endringer av reglement

Reglementet kan endres til enhver tid av Nablas styre. Beslutninger fattes med 2/3 flertall av fulltallig styre. Reglementet kan ikke endres mot leders stemme.

2. Lederkjedet

2.1 Forvaltning

Lederkjedet er Nablas eiendom og forvaltes av den til enhver tid sittende leder i Nabla.

2.2 Bruk av lederkjedet

Lederkjedet skal bæres rundt halsen med nabla-figuren på brystet. Lederkjedet brukes til høytidlige anledninger sammen med ordensbånd og pent antrekk. Det tilligger den til enhver tid sittende leder selv det ansvar å vurdere om en anledning er passende.

3. Ordensbånd

3.1 Styrets bånd

Styrets medlemmer er i sin virkeperiode tildelt et ordensbånd. Båndene er Nablas eiendom. Et avgående styre overleverer båndene til det påtroppende styre ved en passende anledning. Båndene er ca. 7 cm brede og av blå farge. Båndene har render i gull. Leders bånd har i tillegg en sølvstripe i midten.

3.2 Arrangementskomitéens bånd

Arrangementskomitéen kan ved de interne, tradisjonelle festene i Nabla om ønskelig bære et blått bånd med bredde ca. 4 cm.

3.3 Representasjonsbånd

Nablakomponenter som ikke sitter i styret kan ved eksterne fester hvor de representerer Nabla bruke et representasjonsbånd. Båndet skal være blått med bredde på ca. 7 cm.

3.4 Bruk av bånd

Bånd bæres til pent antrekk ved høytidlige anledninger i Nabla og om ønskelig ved representasjonsoppdrag for Nabla. Båndet bæres over høyre skulder slik at det ligger på skrått over ned mot venstre hofte. Båndet bæres utenpå jakke, kjole eller annet. Båndet skal når det brukes være rent og pent.

4. Medaljer

4.1 Styrets medaljer

Styrets medlemmer tildeles en medalje. Etter et semesters virketid er medaljen styremedlemmets til odel og eie. Denne kan til all senere tid bæres av styremedlemmet i henhold til pkt. 4.5. Alle som en gang har vært styremedlemmer i Nabla omfattes av dette reglement.

4.2 Medaljens utseende

Medaljen har form som en nabla. Leder mottar medalje i gullmalje med blått bånd med render i gull mens øvrige styremedlemmer mottar medalje i gullmalje med blått bånd uten render.

4.3 Æreskomponetenes medalje

Æreskomponeter tildeles en medalje i gull med blått bånd med render i gull til odel og eie.

4.4 Aktivitetsmedalje

Ved aktivitet i Nabla i ett eller tre år tildeles komponenter en medalje i sølv. Medaljen for ett års aktivitet har blått bånd mens medaljen for tre års aktivitet har blått bånd med render i gull

4.5 Bruk av medalje

Medalje brukes til pent antrekk ved høytidlige anledninger i Nabla og om ønskelig ved representasjonsoppdrag for Nabla. Medaljen bæres på venstre bryst, evt. til venstre ved midjen for kvinner i kjole.

5. Annet

5.1 Nabla-nålen

Alle komponenter mottar som bevis på deres medlemskap i Nabla en nål formet som en nabla til odel og eie. Nålen kan bæres når komponenten selv ønsker det så lenge det ikke er i en slik sammenheng at det virker til skade for Nabla.