Studentdemokratiet og tillitsvalgte

Tillitsvalgte for fysmat

Fakultetstillitsvalgte (FTV)
Fakultet for naturvitenskap (NV):
Mail: nv-ftv@studentrad.ntnu.no

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE):
Mail: ie-ftv@studentrad.ntnu.no

Instituttillitsvalgte (ITV)
Institutt for fysikk (IFY):
Mail: nv-fysikk@studentrad.ntnu.no
Erle Furre: erlefu@stud.ntnu.no.

Institutt for matematiske fag (IMF):
Mail: imf@sr-ie.no
Matias Sunde Øiesvold matiasso@stud.ntnu.no.

Programtillitsvalgte (PTV)
Per Øygard Ryjord perory@stud.ntnu.no.
Theodoros Xenakis ingriun@stud.ntnu.no.

Klassetillitsvalgte (KTV)
Fysmat kull 23:
Andre Gjestemoen-von Hirsch andgjes@stud.ntnu.no
Torgrim Frøystein torgrif@stud.ntnu.no

Fysmat kull 22:
Theodoros Xenakis theodorx@stud.ntnu.no.
Mari Erdal El’Mourabit maliee@stud.ntnu.no.

Fysmat kull 21:
Hedda Bjørnstad heddabjo@stud.ntnu.no.
Rasmus Grødeland rasmug@stud.ntnu.no.

Fysmat kull 20:
Ingeborg Malene Klemsdal ingebomk@stud.ntnu.no.
Christoffer Røneid chrirone@stud.ntnu.no.

Generelt om studentdemokratiet ved NTNU

Mer info kan finnes på studentdemokratiets hjemmeside: https://studentrad.no/
NTNU er bygget opp av 8 fakultet, som igjen er delt inn i totalt 56 institutter med ansvar for hvert sitt fagområde. Helt på toppen sitter rektor og resten av NTNU-styret. I alle disse leddene i NTNU-hierarkiet er studenter representert gjennom sine tillitsvalgte.
Fysmat 1. og 2. klasse + retningene Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi tilhører Institutt for fysikk (IFY) ved Fakultet for Naturvitenskap (NV-fakultetet), mens retningen Industriell matematikk tilhører Institutt for matematiske fag (IMF) ved Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektronikk (IE-fakultetet).

Helt på toppen av studentdemokratiet finner vi Studenttinget (STi), som er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved NTNU. De vedtar og jobber med politikk som skal gjøre studiehverdagen din best mulig. De representerer alle studenter i saker opp mot universitetsledelsen, og velger studentrepresentanter til en rekke sentrale råd og utvalg ved universitetet, inkludert NTNU-styret.
Hvert fakultet har et studentråd som jobber opp mot ledelsen til fakultetet, og arbeider aktivt med å forbedre studiehverdagen. I studentrådene sitter de fakultetstillitsvalgte (FTV) og instituttillitsvalgte (ITV).
På hvert fakultet er de fakultetstillitsvalgte (FTV) ansvarlige for å representere studentene på fakultetsnivå og lede studentrådene. De ivaretar studentenes interesser overfor fakultetets ledelse, sentraladministrasjonen på NTNU og Studenttinget.
På instituttene har man instituttillitsvalgte (ITV). Disse representerer studentene ved sitt institutt, og jobber for at studentenes meninger og ønsker blir hørt og tatt hensyn til hos ledelsen av instituttet og i studentrådet. De har taushetsplikt, og kan kontaktes om alt som omhandler studiehverdagen. ITVene har åpent kontor ukentlig, der man kan stille spørsmål, ta opp saker og komme med tilbakemeldinger om studiehverdagen.
Ved de ulike studieprogrammene har man programtillitsvalgte (PTV), som er bindeleddet mellom studentene og studieprogramrådene. I programrådene blir det tatt opp ulike problemstillinger tilknyttet studiet, som fagplan o.l. Her evalueres kvaliteten på studieprogrammet med bakgrunn av referansegrupperapporter og emnerapporter, og forslag til endringer av sammensetning og faglig innhold i studieprogrammene drøftes.
Klassene på de ulike studieprogrammene har klassetillitsvalgte (KTV). Disse fungerer som kontaktpersoner for de ulike klassene, og bringer videre saker fra klassen til de instituttillitsvalgte og programtillitsvalgte.
Alle emner skal ha en referansegruppe bestående av medlemmer som representerer alle studentene i emnet. Referansegruppen har jevnlige møter med emneansvarlig/faglærer, der de evaluerer emnet og kommer med tilbakemeldinger på undervisning, øvingsopplegg og lignende.