Nablas forretningsorden


Oppdatert til eSKE 2021

0. Definisjoner

0.1 Forkortelser

a) Det store kanoniske ensemble kan forkortes SKE.

b) Det ekstraordinære store kanoniske ensemble kan forkortes eSKE.

0.2 Flertallformer

a) Et vedtak oppnår simpelt flertall når det får flest stemmer, men må ikke få over 50 % av de avgitte stemmene.

b) Et vedtak oppnår alminnelig flertall når det får over 50 % av de avgitte stemmene.

c) Et vedtak oppnår 2/3 flertall når det får over to tredjedeler av de avgitte stemmene.

1. Beslutningsdyktighet

SKE/eSKE kan vedta lovendringer når antall tilstedeværende komponenter teller flere enn tre ganger styrets størrelse, og forskriftsendringer når antall tilstedeværende komponenter teller flere enn to ganger styrets størrelse.

2. Votering

2.1 Fravike fra forretningsorden

a) SKE/eSKE kan med 2/3-flertall fravike forretningsorden.

2.2 Votering over sak og endringsforslag

a) Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.

b) Blanke stemmer teller ikke på resultatet, men over halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede må ha avgitt stemme for at voteringen skal være gyldig. Dersom det er et ugyldig valg eller ved stemmelikhet gjennomføres ny diskusjonsrunde og deretter ny votering. Ved henholdsvis nytt ugyldig valg eller ny stemmelikhet regnes forslaget som avvist.

c) Dersom et forslag består av flere delforslag, kan det gjennomføres en votering om hvorvidt delforslagene skal vedtas i blokk. Ved blokkvotering, skal det voteres én gang over hvorvidt samtlige endringer i forslaget skal vedtas. Dersom forslaget om blokkvotering faller, behandles delforslagene separat.

2.3 Voteringsformer

a) Votering eller valg ved akklamasjon kan finne sted dersom et forslag eller en kandidat står uutfordret. Ved akklamasjon brukes “Clap”-knappen under Reactions på Zoom.

b) Ellers brukes skriftlig, anonym votering som foregår digitalt.

2.4 Personvalg

a) Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.

b) Ved personvalg med flere enn to kandidater kjøres det votering med innledende valgrunde der de to kandidatene med flest stemmer går videre til avsluttende valgrunde, hvor flertall gir seier. Hvis en kandidat får flertall i første valgrunde, regnes dette som seier.

c) Ved personvalg med to eller færre kandidater gjennomføres valget på nytt, med en ny utspørring, dersom ingen av kandidatene oppnår over 50% av stemmene. Dersom dette også er tilfellet ved ny votering utsettes saken til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

d) Stemmetallene offentliggjøres ikke, kun resultatet.

3. Møtets gang

3.1 Innkalling

a) Styret plikter seg til å sende ut innkallelse til SKE 4 uker i forveien og sakspapirer 2 uker i forveien.

b) Styret plikter seg til å sende ut Innkallelse til eSKE 2 uker i forveien og sakspapirer 1 uke i forveien.

c) Saker som foreslås tatt opp etter denne tid kan behandles dersom generalforsamlingen vedtar dette med 2/3-flertall.

3.2 Endringsforslag

a) Endringsforslag som fremmes skal sendes skriftlig til styret og presenteres muntlig på møtet.

b) Endringsforslag må være bekjentgjort for komponentene 1 uke før.

c) Endringsforslag som foreslås tatt opp etter denne tid kan behandles dersom generalforsamlingen vedtar dette med 2/3-flertall.

d) Endringsforslag kan trekkes av forslagsstiller såfremt ingen komponenter ønsker å opprettholde forslaget.

3.3 Møteledelse

a) SKE/eSKE velger egen ordstyrer og referent. Styret innstiller ordstyrer og referent.

b) Ordstyrer har frihet til å utøve skjønn på tidene fastsatt av forretningsorden og dagsorden. Dersom SKE er uenig i ordstyrers skjønn kan beslutning avvises med 2/3 flertall.

3.4 Åpent møte

a) SKE/eSKE er et åpent møte, hvilket betyr at personer som ikke er komponenter kan delta som observatører uten tale- forslags- og stemmerett.

b) SKE/eSKE kan velge å lukke møtet ved simpelt flertall.

3.5 Ved digitalt SKE

a) Møtelenken sendes ut ved endelig innkalling senest én uke før SKE.

b) Komponenter som deltar digitalt har selv ansvar for å sørge for at programvare er oppdatert samt at lyd og bilde fungerer som det skal.

c) Alle komponenter tildeles et unikt delegatnummer, som skal stå på starten av sitt visningsnavn. Alle deltakere må ha sitt fulle navn som visningsnavn. Observatører må ha “(OBS)” på starten av sitt visningsnavn. Alle deltakere må forøvrig ha sitt fulle navn som visningsnavn.

d) Mikrofonen skal være dempet med mindre man har ordet.

e) For å sikre god nettverksdekning, skru av nedlastinger eller videostrømming i bakgrunnen.

f) Ha gjerne på kamera når man holder innlegg - med mindre det fører til lagg.

g) Zoom-chatten skal kun brukes til å tegne seg. Tekniske spørsmål sendes til websjef.

4. Taletid

4.1 Innlegg og replikkveksling

a) Man kan tegne seg til ordet ved å bruke chat-vinduet i Zoom, f.eks. ved å skrive “innlegg”, “replikk” “saksopplysning” eller lignende. Benkeforslag sendes ved å tegne seg til innlegg og annonsere benkingen muntlig.

b) Taletiden på innlegg settes til ett minutt.

c) Det tillates to replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Taletiden på replikker og svarreplikk settes til 30 sekunder.

4.2 Under personvalg

a) Hver kandidat får inntil to minutter til en åpningsappell der de andre kandidatene sendes til Waiting Room. Det klappes ikke etter appeller.

b) Det gis 30 sekunder per spørsmål fra forsamlingen og ett minutt per svar per kandidat. Kandidatene bytter på å svare først.

c) Til leder- og nestleder-utspørringene er det satt av inntil 30 min per valg, og inntil 10 min ved eventuelle avsluttende valgrunder.

d) Til andre stillinger settes det av inntil 5 min til utspørring per kandidat.

e) Komponenter som er tilstede kan benkes til stillinger, men det er opp til dem selv om de vil stille, og man er ikke pliktig å holde appell om man blir benket.

f) Siste mulighet til å stille er før votering til den aktuelle stillingen.