Nablas forretningsorden


1. Beslutningsdyktighet

SKE/eSKE kan vedta lovendringer når antall tilstedeværende komponenter teller flere enn tre ganger styrets størrelse, og forskriftsendringer når antall tilstedeværende komponenter teller flere enn to ganger styrets størrelse.

2. Votering

2.1 Fravike fra forretningsorden

a) SKE/eSKE kan med 2/3-flertall fravike forretningsorden.

2.2 Votering over sak og endringsforslag

a) Voteringer avgjøres ved simpelt flertall, dersom annet ikke er bestemt.

b) Blanke stemmer teller ikke på resultatet, men over halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede må ha avgitt stemme for at voteringen skal være gyldig. Dersom det er et ugyldig valg eller ved stemmelikhet gjennomføres ny diskusjonsrunde og deretter ny votering. Ved henholdsvis nytt ugyldig valg eller ny stemmelikhet regnes forslaget som avvist.

c) Dersom et forslag består av flere delforslag, kan det gjennomføres en votering om hvorvidt delforslagene skal vedtas i blokk. Ved blokkvotering, skal det voteres én gang over hvorvidt samtlige endringer i forslaget skal vedtas. Dersom forslaget om blokkvotering faller, behandles delforslagene separat.

2.3 Personvalg

a) Voteringer avgjøres ved simpelt flertall, dersom annet ikke er bestemt.

b) Ved personvalg med flere enn to kandidater kjøres det votering med innledende valgrunde der de to kandidatene med flest stemmer går videre til avsluttende valgrunde, hvor flertall gir seier. Hvis en kandidat får flertall i første valgrunde, regnes dette som seier.

c) Ved personvalg med to eller færre kandidater gjennomføres valget på nytt, med en ny utspørring, dersom ingen av kandidatene oppnår over 50% av stemmene. Dersom dette også er tilfellet ved ny votering utsettes saken til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

d) Stemmetallene offentliggjøres ikke, kun resultatet.

3. Møtets gang

3.1 Innkalling

a) Styret plikter seg til å sende ut innkallelse til SKE 4 uker i forveien og sakspapirer 2 uker i forveien.

b) Styret plikter seg til å sende ut Innkallelse til eSKE 2 uker i forveien og sakspapirer 1 uke i forveien.

c) Saker som foreslås tatt opp etter denne tid kan behandles dersom generalforsamlingen vedtar dette med ?-flertall.

3.2 Endringsforslag

a) Endringsforslag som fremmes skal sendes skriftlig til styret og presenteres muntlig på møtet.

b) Endringsforslag må være bekjentgjort for komponentene 1 uke før.

c) Endringsforslag som foreslås tatt opp etter denne tid kan behandles dersom generalforsamlingen vedtar dette med 2/3-flertall.

3.3 Møteledelse

a) SKE/eSKE velger egen ordstyrer og referent. Styret innstiller ordstyrer og referent.

4. Taletid

4.1 Innlegg og replikkveksling

a) Taletiden på innlegg settes til ett minutt.

b) Det tillates to replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Taletiden på replikker og svarreplikk settes til 30 sekunder.

c) SKE/eSKE kan endre taletid ved simpelt flertall.

4.2 Personvalg

a) Hver kandidat får inntil to minutter til en åpningsappell uten de andre kandidatene til stedet. Det klappes ikke etter appeller.

b) Det gis 30 sekunder per spørsmål fra forsamlingen og ett minutt per svar per kandidat. Kandidatene bytter på å svare først.

c) Til leder- og nestleder-utspørringene er det satt av 30 min per valg, og 10 min ved eventuelle avsluttende valgrunder.

d) Til andre stillinger settes det av 5 min til utspørring per kandidat.

e) Komponenter som er tilstede kan benkes til stillinger, men det er opp til dem selv om de vil stille, og man er ikke pliktig å holde appell om man blir benket.

f) Siste mulighet til å stille er før votering til den aktuelle stillingen.