Stillingsbeskrivelser

(Oppdatert til SKE 2021)

Nablastyret

Styremedlem (alle i styret)

Med unntak av Det store kanoniske ensemble er Styret Nablas øverste organ, med lederen i spissen. Styrets jobb er å sørge for den daglige driften av foreningen, blant annet gjennom ukentlige styremøter og svar på eksterne henvendelser. Flere av styremedlemmene er også ledere for Nablas komiteer, og styret fungerer da som samlingspunktet for hele organisasjonen. Hvert styremedlem har i tillegg til sitt ansvarsområde også ansvar for å bidra til å drifte foreningen på generell basis, og på best mulig måte representere medlemsmassen når avgjørelser tas. Styret vil bestå av 11 medlemmer. Stillingene innebærer høyt ansvar, mye arbeid og stort utbytte.

Leder (leder@nabla.no)

Lederen har det formelle ansvaret for drift og forbedring av linjeforeningen, og representerer Nabla i linjelederforumet og NV-lederforumet. Lederen er ordstyrer på Nablas styremøter og kaller inn til Det store kanoniske ensemble. Som både ekstern og intern kontakt for linjeforeningen sitter lederen med mye informasjon som gir grunnlag for å veilede resten av styret. Et annet ansvarsområde er oppfølging av styremedlemmer og gruppeledere. Utover dette har lederen stor frihet til å utøve sin stilling.

Nestleder (nestleder@nabla.no)

Nestlederen har sammen med lederen ansvar for drift og forbedring av linjeforeningen, og er stedfortreder når leder ikke er tilstede. Stillingen innebærer hovedansvar for 17. mai og Planck-uken. Nestleder har også et omfattende administrativt ansvar, som deriblant innebærer svar på henvendelser til linjeforeningen, reservasjon av rom for linjeforeningen, bestilling av Nablagensere, samt å holde orden på kontoret.

Sekretær/Faddersjef (sekretaer@nabla.no)

Sekretær har ansvaret for å innkalle til styremøter, referere og publiserer referatene. Sekretær skal også, med hjelp av websjef administrere bruken av bokskapene Nabla har ansvar for og holde orden på lageret. I tillegg til å være sekretær innebærer stillingen også rollen som faddersjef. Faddersjef er leder for Fadderkomiteen som arrangerer fadderperioden og opptaket for nullvektorer, samt mottak av de internasjonale studentene som ønsker å være en del av Nabla.

Økonomiansvarlig (kasserer@nabla.no)

Økonomiansvarlig har ansvaret for Nablas økonomiske tilstand. Økonomiansvarlig fører regnskap for alle kontoer tilknyttet Nablas org.nummer, betaler og sender faktura, er ansvarlig for budsjettet og sørger for at Nabla leverer inn momsoppgaver. I tillegg holder økonomiansvarlig kontakt med økonomiansvarlige i Nablas undergrupper og sørger for relevant opplæring der det trengs. Økonomiansvarlig i Nabla er også ansvarlig for Økonomisk Forum for økonomiansvarlige i linjeforeninger, men kan delegere dette ansvar til andre medlemmer av forumet.

Bedriftskontakt (bedriftskontakt@nabla.no)

Bedriftskontakt leder Bedriftskontakten Nabla (BN) som jobber for å gi komponenter innsikt i det relevante arbeidslivet, samt tjener penger til ekskursjon og daglig drift av Nabla. Dette gjøres ved å arrangere bedriftspresentasjoner, karriéredagen eurêka, legge ut stillingsannonser o.l. Leder har hovedansvar for kommitéens daglige drift, samt at alle medlemmer trives. Dette går ut på å arrangere møter, organisere informasjonen BN tar i bruk, og fordele oppgaver. Det er BN-lederen som representerer Nabla i Linjesamarbeidet, samarbeidsorganet for bedriftskomiteer ved NTNU.

Arrangementsjef (arrsjef@nabla.no)

Arrangementssjefen leder Arrangementkomiteen, som er ansvarlig for de største arrangementene Nabla arrangerer i løpet av året. Herunder kan spesielt nevnes Immatrikuleringsballet, Åretur, Joulebohr, Låvefest, eksamensfest og topptur. Arrangementsjefen har mulighet til å prioritere hvilke arrangementer som skal prioriteres, og kan legge til andre arrangementer dersom det er ønskelig. Arrangementssjefen koordinerer de ulike teamene innad i ArrKom og sørger for et godt samarbeidet mellom ArrKom og andre undergrupper i Nabla. Som arrangementssjef bidrar man i de ulike teamene når det trengs, blant annet med veiledning og tips til gjennomføring.

Kjellersjef (kjellersjef@nabla.no)

Kjellersjefen står ansvarlig for Kjellerstyret i Nabla sin virksomhet på Kjellern på Moholt. De viktigste oppgavene er å lede Kjellerstyret, holde kontakten med de andre kjellerne som tilhører andre linjeforeninger, samt å være bindeleddet mellom organisasjonen Kjellern og Nabla. Dette innebærer å sikre at Nablas interesser blir fremmet i Kjellern-styret og å være kjellerstyret i Nablas ansikt utad. Kjellersjefen skal sammen med sine medlemmer arrangere inn/ut-fest til ære for på- og avtroppende komitémedlemmer én gang i semesteret, samt avholde lavterskel og/eller større arrangementer to-tre ganger i måneden.

Ambassadør (ambassador@nabla.no)

Ambassadøren er leder for Educom, Nablas faglige komité. Educom arrangerer kurs og populærvitenskapelige foredrag, deriblant eksamenskurs og utvekslingsforedrag, samt arrangementer som fremstår som faglig relevante for linjeforeningen. Ambassadøren har ansvar for faglige forespørsler, kontakt med andre linjeforeninger ved NTNU, og utgjør også bindeleddet mellom Styret og Utfluks, interessegruppen som har kontakt med internasjonale linjeforeninger.

Websjef (websjef@nabla.no)

Websjefen leder Webkomiteen, som har ansvaret for de tekniske aspektene ved Nablas nettsider og servere, samt sørger for at ønsker og behov om funksjonalitet og design på nettsidene oppfylles på et realistisk nivå. Websjefen har, med Webkomiteen til hjelp, også ansvar for registrering av nablabrukere til nye komponenter, administrasjon av det elektroniske stemmesystemet på SKE, og å bistå sekretær i administrasjon av bokskapene.

Redaktør (redaktor@nabla.no)

Redaktøren er leder for Redaksjonen, og har det øverste ansvaret for at Nablas tidsskrift, Nabladet, kommer ut ved jevne mellomrom. Innholdet i Nabladet skal hverken være krenkende eller politisk motivert, og redaktøren har ansvaret for at språk og utforming også er respektabelt. Redaktøren har også ansvaret for å utforme styrets julekort i samarbeid med PR-sjef, og Årekompendiet.

PR-sjef (leder.prokom@nabla.no)

PR-sjefen er leder av ProKom, og har hovedansvaret for Nablas grafiske profil, sosiale medier og for at alle komponenter får med seg Nablas ulike tilstelninger. Dette inkluderer ansvar for oppslagstavler, fysiske plakater og trykket materiell, samt digitalt promoteringsmateriell. PR-sjefen har også ansvaret for opplæring av komponenter i PR og utforming, og har sammen med redaktøren ansvaret for styrets julekort.

Fondsstyret

Fondsstyret består av totalt 6 medlemmer, hvorav 3 av disse velges blant kandidater på SKE. Nåværende leder, tidligere leder og nåværende økonomiansvarlig er også blant medlemmene i fondsstyret. Mer informasjon om fondsstyret og hvem som sitter i dette styret finnes på nabla.no/om/nablas-fond

Fondsstyremedlem (fondet@nabla.ntnu.no)

Som fondsstyremedlem blir man med på møter som kalles inn etter behov når det skal bestemmes om penger skal bevilges etter søknad til Nablas fond. Man kan forvente en svært liten arbeidsmengde på omtrent 2-3 korte møter per semester.

Tillitsvalgte

Programtillitsvalgt (PTV)

Dette er en rolle i studentdemokratiet på NTNU, og ikke i regi av linjeforeningen. Valg av PTV foregår på SKE, og dette skal være en representant for studieprogrammet fysikk og matematikk. PTV er et lite verv som innebærer å dra på et møte og en konferanse i semesteret. I tillegg må PTV svare på henvendelser fra studenter angående studieprogrammet. Den tillitsvalgte skal være synlig blant studentene på fysikk og matematikk og fungere som kontaktledd mellom studentene og programråd. Referansegrupperapporter er en viktig ressurs for at NTNU skal få tilbakemelding fra studentene, og en del av stillingen som PTVer å sørge for at det blir levert referansegrupperapporter i alle fag. PTV har også tett kontakt med instituttillitsvalgt (ITV) og har ansvar for å gi informasjon fra programråd til sine respektive ITVer.

Dersom du ønske mer informasjon om det å være PTV, kontakt gjerne nåværende ITV, Vilde Vraalstad på mail, vildevr@stud.ntnu.no.