Stillingsbeskrivelser

(Oppdatert til SKE 2023)

Nablastyret

Styremedlem (alle i styret)

Med unntak av Det store kanoniske ensemble er Styret Nablas øverste organ, med lederen i spissen. Styrets jobb er å sørge for den daglige driften av foreningen, blant annet gjennom ukentlige styremøter og svar på eksterne henvendelser. Noen av styremedlemmene er også ledere og representanter for Nablas komiteer, og styret fungerer da som samlingspunktet for hele organisasjonen. Hvert styremedlem har i tillegg til sitt ansvarsområde også ansvar for å bidra til å drifte foreningen på generell basis, og på best mulig måte representere medlemsmassen når avgjørelser tas. Styret består av 8 medlemmer. Stillingene innebærer høyt ansvar, mye arbeid og stort utbytte.

Leder (leder@nabla.no)

Lederen har det formelle ansvaret for drift og forbedring av linjeforeningen, og representerer Nabla i linjelederforumet og NV-lederforumet. Lederen er ordstyrer på Nablas styremøter og kaller inn til Det store kanoniske ensemble. Som både ekstern og intern kontakt for linjeforeningen sitter lederen med mye informasjon som gir grunnlag for å veilede resten av styret. Et annet ansvarsområde er oppfølging av styremedlemmer og gruppeledere. Utover dette har lederen stor frihet til å utøve sin stilling. Nåværende innehaver: Kristine de Boer

Nestleder (nestleder@nabla.no)

Nestlederen har sammen med lederen ansvar for drift og forbedring av linjeforeningen, og er stedfortreder når leder ikke er tilstede. Stillingen innebærer hovedansvar for 17. mai og Planck-uken. Nestleder har også et omfattende administrativt ansvar, som deriblant innebærer svar på henvendelser til linjeforeningen, bestilling av Nablagensere, samt å sørge for at det holdes orden på kontoret. Nåværende innehaver: Yawar Mahmood

Faddersjef/Sekretær (sekretaer@nabla.no)

Sekretær har ansvaret for å innkalle til styremøter, referere og publisere referatene. Sekretær skal også, med hjelp av Kommunikasjonssjef administrere bokskapene Nabla har ansvar for. I tillegg til å være sekretær innebærer stillingen også rollen som faddersjef. Faddersjef er leder for Fadderkomiteen som arrangerer fadderperioden og integrering for nullvektorer, samt mottak av de internasjonale studentene som ønsker å være en del av Nabla. Nåværende innehaver: Amalie Eveline Hermundstad

Økonomiansvarlig (kasserer@nabla.no)

Økonomiansvarlig har ansvaret for Nablas økonomiske tilstand. Økonomiansvarlig sin hovedoppgave er å føre regnskap for alle kontoer tilknyttet Nablas org.nummer. I tillegg er man ansvarlig for å betale og utstede faktura, ansvarlig for budsjettet, og levere inn Nabla sine MVA-meldinger. Økonomiansvarlig er videre ansvarlig for utbetaling av utlegg gjort av komponenter. Økonomiansvarlig holder også kontakt med økonomiansvarlige i Nablas undergrupper og sørger for relevant opplæring ved behov. Økonomiansvarlig i Nabla har også hovedansvaret for Økonomisk Forum for økonomiansvarlige i linjeforeninger, men dette kan delegeres til andre medlemmer av forumet. Nåværende innehaver: Elsa Dalbye

Bedriftskontakt (bedriftskontakt@nabla.no)

Bedriftskontakt leder Bedriftskontakten Nabla (BN) som jobber for å gi komponenter innsikt i det relevante arbeidslivet, samt tjener penger til ekskursjon og daglig drift av Nabla. Dette gjøres ved å arrangere bedriftspresentasjoner, karriéredagen eurêka, legge ut stillingsannonser o.l. Bedriftskontakt har hovedansvar for kommitéens daglige drift. Dette går ut på å arrangere møter, organisere informasjonen BN tar i bruk, og fordele oppgaver. Det er BN-lederen som representerer Nabla i Linjesamarbeidet, samarbeidsorganet for bedriftskomiteer ved NTNU. Nåværende innehaver: Hanne Rokstad

Arrangementsjef (arrsjef@nabla.no)

Arrangementssjefen leder Arrangementkomiteen, som er ansvarlig for de største arrangementene Nabla arrangerer i løpet av året. Herunder kan spesielt nevnes Immatrikuleringsballet, Åretur, Joulebohr, Låvefest, eksamensfest og topptur. Arrangementsjefen har mulighet til å bestemme hvilke arrangementer som skal prioriteres, og kan legge til andre arrangementer dersom det er ønskelig. Arrangementssjefen deler ArrKom inn i ulike teams som har ansvar for hvert sitt arrangement, koordinerer de ulike teamene innad i ArrKom og sørger for et godt samarbeidet mellom ArrKom og andre undergrupper i Nabla. Som arrangementssjef bidrar man i de ulike teamene når det trengs, blant annet med veiledning og tips til gjennomføring. Nåværende innehaver: Erle Furre

Kommunikasjonssjef (komsjef@nabla.no)

Kommunikasjonssjefen har hovedansvaret for kommunikasjonen mellom styret og den øvrige komponentmassen. Dette innebærer å ha oversikt over Nablas sosiale medier som Facebook, Instagram og Nabla-slacken, og sørge for at disse plattformene brukes på en hensiktsmessig og ryddig måte. I tillegg er kommunikasjonssjefen et bindeledd mellom styret og gruppeledere. Dette går ut på å organisere og videreformidle informasjon fra styret som berører disse, og sørge for at gruppeledere får muligheten til å lufte viktige saker med styret når behovet skulle oppstå. Nåværende innehaver: Lavrans Seierstad

Jubileumssjef (jubsjef@nabla.no)

Jubileumssjefen er leder for jubileumskomitéen og har hovedansvaret (mulighet) for å organisere og gjennomføre Nablas 80-års jubileum under Planck-uka 2023. Som jubsjef bestemmer en selv hvordan man vil strukturere jubkom, og de fleste arbeidsoppgaver utover lederstilling er selvvalgt. Nåværende innehaver: Sofus Buskoven

Øvrige komiteledere

Educom-leder (ambassador@nabla.no)

Educom er Nablas faglige komité. Educom arrangerer kurs og populærvitenskapelige foredrag, deriblant eksamenskurs og utvekslingsforedrag, samt arrangementer som fremstår som faglig relevante for linjeforeningen. Leder av Educom har hovedansvaret for den daglige driften av komiteen, planlegging av arrangementer og det sosiale samholdet innad i komiteen. Lederen har også ansvar for faglige forespørsler fra instituttet og andre linjeforeninger. Nåværende innehaver: Emil Kvamme

Kjellersjef (kjellersjef@nabla.no)

Kjellersjefen står ansvarlig for Kjellerstyret i Nabla sin virksomhet på Kjellern på Moholt. De viktigste oppgavene er å lede Kjellerstyret, holde kontakten med de andre kjellerne som tilhører andre linjeforeninger, samt å være bindeleddet mellom organisasjonen Kjellern og Nabla. Dette innebærer å sikre at Nablas interesser blir fremmet i Kjellern-styret og å være kjellerstyret i Nablas ansikt utad. Kjellersjefen skal sammen med sine medlemmer arrangere inn/ut-fest til ære for på- og avtroppende komitémedlemmer én gang i semesteret, samt avholde lavterskel og/eller større arrangementer to-tre ganger i måneden. Nåværende innehaver: Synnøve Isrenn Robertson

Kontorkomleder (leder.kontorkom@nabla.no)

Kontorkomleder er ansvarlig for at linjeforeningskontoret er tilgjengelig for nablakomponenter i form av åpent kontor og andre sosiale arrangementer i løpet av et semester. Som Kontorkomleder har man i hovedsak ansvaret for det administrative som oppstår som følge av dette. Du skal føre inn når det er åpent kontor på nabla.no, samt passe på å hjelpe medlemmer av Kontorkom som arrangerer arrangementer som strikk- og drikk, jouleverksted, filmkveld osv. Du skal sammen med sosialansvarlig planlegge sosiale arrangementer innad i Kontorkom. Nåværende innehaver: Ingrid Undeberget

Prokomleder (leder.prokom@nabla.no)

Leder for produksjonskomitéen styrer og organiserer møter for ProKom og behandler grafiske henvendelse fra komponenter. Personen har ansvaret for at grafikk, promoteringsmateriell og underholdning for nabla blir produsert. ProKomleder har også ansvar for dokumentasjon av arrangementer i form av bildetaging samt filming hvis det er behov. Du har også ansvaret for opplæring av komponenter i relevant utforming. Nåværende innehaver: Tormod Dynna

Redaktør (redaktor@nabla.no)

Redaktøren er leder for Redaksjonen, og har det øverste ansvaret for at Nablas tidsskrift, Nabladet, kommer ut ved jevne mellomrom. Innholdet i Nabladet skal hverken være krenkende eller politisk motivert, og redaktøren har ansvaret for at språk og utforming også er respektabelt. Redaktøren har også sammen med Arrangementskomiteen ansvar for Årekompendiet. Nåværende innehaver: Lisa Marie Austad

Websjef (websjef@nabla.no)

Websjefen leder Webkomiteen, som har ansvaret for de tekniske aspektene ved Nablas nettsider og servere, samt sørger for at ønsker og behov om funksjonalitet og design på nettsidene oppfylles på et realistisk nivå. Websjefen har, med Webkomiteen til hjelp, også ansvar for registrering av nablabrukere til nye komponenter, Joulekalender på nettsiden, administrasjon av inndeling av nullvektorer i faddergrupper, administrasjon av det elektroniske stemmesystemet på SKE. Nåværende innehaver: Sondre Klyve

Fondsstyret

Fondsstyret består av totalt 6 medlemmer, hvorav 3 av disse velges blant kandidater på SKE. Nåværende leder, tidligere leder og nåværende økonomiansvarlig er også blant medlemmene i fondsstyret. Mer informasjon om fondsstyret og hvem som sitter i dette styret finnes på nabla.no/om/nablas-fond

Fondsstyremedlem (fondet@nabla.ntnu.no)

Som fondsstyremedlem blir man med på møter som kalles inn etter behov når det skal bestemmes om penger skal bevilges etter søknad til Nablas fond. Man kan forvente en svært liten arbeidsmengde på omtrent 2-3 korte møter per semester. Dersom du ønske mer informasjon om det å være fondsstyremedlem, kontakt gjerne nåværende leder av fondsstyret, Per Øygard Ryjord (perory@stud.ntnu.no).

Tillitsvalgte

Programtillitsvalgt (PTV)

Dette er en rolle i studentdemokratiet på NTNU, og ikke i regi av linjeforeningen. Valg av PTV foregår på SKE, og dette skal være en representant for studieprogrammet fysikk og matematikk. PTV er et lite verv som innebærer å dra på et møte og en konferanse i semesteret. I tillegg må PTV svare på henvendelser fra studenter angående studieprogrammet. Den tillitsvalgte skal være synlig blant studentene på fysikk og matematikk og fungere som kontaktledd mellom studentene og programråd. Referansegrupperapporter er en viktig ressurs for at NTNU skal få tilbakemelding fra studentene, og en del av stillingen som PTVer å sørge for at det blir levert referansegrupperapporter i alle fag. PTV har også tett kontakt med instituttillitsvalgt (ITV) og har ansvar for å gi informasjon fra programråd til sine respektive ITVer.

Dersom du ønske mer informasjon om det å være PTV, kontakt gjerne nåværende PTVer, Emil Kvamme(emilbk@stud.ntnu.no) eller Synnøve Robertson(synnovir@stud.ntnu.no).