Nablas fond

Fondstyret:

  • Sverre Solheim Pettersen
  • Ella Frederika Johnsen
  • Frøydis Vikestad
  • Martin Johnsrud
  • Martine Lysebo
  • Nina Salvesen

Kontakt: fondet@nabla.ntnu.no

Nablas fond er en pott med penger som har til formål å fordele Nablas økonomiske overskudd rettferdig på nåværende og fremtidige komponenter. Hvis din komité eller undergruppe trenger støtte til et større enkeltinnkjøp eller du har en idé du ønsker å få gjennomført for Nabla, er det mulig å søke om støtte fra fondet. Dette gjøres ved at man sender en mail med en søknad som forteller hvem som søker, søknadens formål og søknadssum oppgitt i norske kroner. Som generell regel er det større sjanse for at søknaden godkjennes jo flere komponenter innkjøpet vil komme til gode. Hvis du har spørsmål angående søknadssum eller liknende, er det bare å sende mail eller kontakte et av fondstyrets medlemmer direkte.Statutter:

§ 1. Fondets navn

Fondets navn er ” Linjeforeningen Nablas fond” (heretter kalt fondet).

§2. Fondets formål

Fondets formål er å gi Nabla en økonomisk trygghet og sørge for at Nabla sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Nabla.

§ 3. Fondets plassering

Fondet er plassert på en egen høyrentekonto som disponeres av Nabla, og som er separert fra den daglige driften til Nabla.

§ 4. Fondets styre

§ 4.1 – Fondstyrets sammensetning

Fondets styre består av Nablas leder, Nablas foregående leder, Nablas økonomiansvarlig, Nablakomponent 1, Nablakomponent 2 og Nablakomponent 3

Nablakomponent 1, 2 og 3 skal være komponenter som ikke har vært et tidligere hovedstyremedlem eller er en del av hovedstyret. Disse velges på generalforsamlingen.

Dersom Nablas foregående leder ikke har mulighet til å være en del av fondstyret, pliktes vedkommende å finne en stedfortredende. Stedfortredende skal godkjennes av resten av fondsstyret.

§ 4.2 Fondstyrets leder

Fondets leder velges innad i fondstyret ved første møte etter generalforsamlingen.

§ 5. Fondets inntekter

Fondet henter sine inntekter fra Nabla. Størrelsen på overføringen fastsettes av Nablas lover.

§ 6. Fondets størrelse

Fondets størrelse skal minimum være på 10 000 kr. Det er ingen øvre grense.

§ 7. Krav til godkjenning av søknader

§ 7.1 Om søknadenes størrelse og godkjenning

En søknad om fondets midler skal sendes til fondets styre, og behandles fortløpende. Søknader på mindre enn 10% av fondets størrelse kan behandles av fondstyret. En slik søknad godkjennes dersom minimum to tredjedeler -2/3- av fondstyret stemmer for. Søknader på større beløp enn dette skal behandles av fondets generalforsamling. Søknaden godkjennes dersom minimum to tredjedeler -2/3- stemmer for.

§ 7.2 Årlige beløpsbegrensinger

Det er ingen årlige begrensinger på hvor mange søknader fondstyret kan godkjenne. Totalsummen av godkjente søknader kan ikke overstige 30 % av fondets størrelse ved inngangen av året eller 75 % av de tilskudd fondet fikk forrige gjeldende kalenderår. Dersom det ønskes å bruke mer enn dette må det godkjennes av generalforsamlingen.

§ 7.3 Hvem som kan søke om midler

Det er kun komponenter og komiteer eller undergrupper av Nabla som har anledning til å søke om fondets midler. Støtte kan ikke innvilges til dekning av ordinær drift.

§ 7.4 Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde hvem som søker, formålet med søknaden og søknadssum oppgitt i norske kroner. Søknaden skal være velbegrunnet og gå til grupper og aktiviteter som har til hensikt å inkludere flest mulig nablakomponenter.

§ 8. Generalforsamling

§ 8.1

Nablas fonds ordinære generalforsamling holdes samtidig med Store Kanoniske Ensemble (SKE).

§ 8.2

På SKE skal fondstyret redegjøre for fondets størrelse, godkjente søknader og andre saker som fondstyret mener er av Nablas interesse.

§ 8.3

Kun komponenter av Nabla har stemmerett og oppmøterett på en generalforsamling.

§9. Statutter

§ 9.1

For endring i Nablas fonds statutter kreves to tredjedels -2/3- flertall ved en generalforsamling. Alle komponenter av Nabla kan komme med endringsforslag. Eventuelle endringsforslag må offentliggjøres en uke før generalforsamlingen.

§ 9.2

Vedtatte statuttendringer trer i kraft i det generalforsamlingen heves.

§ 9.3

Fondets styre har til enhver tid myndighet til å endre oppsett, utforming og formuleringer samt rette skrivefeil i Nabla sine fondstatutter så fremt disse ikke endrer innholdet og betydningen i de aktuelle statuttene.

§ 10. Oppløsning av fondet

En oppløsning av fondet kan kun skje dersom et enstemmig fondstyre og to tredjedeler –2/3- av generalforsamlinga stemmer for. Ved oppløsning skal fondet stå uberørt i tre år, dette for oppfordre til gjennopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten av fondet blir gjennopptatt, tilfaller fondets midler til Nabla.