#### § 1. Økonomi
1.1 Generelt

Nablas regnskap inkluderer alle med konto hos Nabla, med unntak av de som har grunner til å avstå. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å føre regnskap, budsjett og sørge for at Nabla leverer inn momsoppgaver. Nablas regnskapsår er fra 1. januar-31. desember.

1.2 Buffere og reguleringskonto
Kontoene til Nabla som ikke har oppsparte midler skal ha en fastsatt buffer. Nablas reguleringskonto skal ordinært kun benyttes ved begynnelsen av nytt regnskapsår, for å regulere over- og underskudd. Dersom totalsummen på reguleringskontoen overskrider halvparten av den totale summen av bufferne skal differansen gå til fondet.

1.3 Bedriftskontakten Nablas økonomi

Bedriftskontakten Nabla fører eget regnskap. Komiteens regnskapsår er fra 1. april-31. mars. Etter regnskapsårets slutt skal komiteens overskudd overføres etter bestemt fordeling innen 1. juli.

1.4 På Det store kanoniske ensemble  

Valg av revisor skal holdes. Medlemskontingent og størrelse av buffere skal fastsettes. BNs overskudd, samt fordelingen av det, skal presenteres.

#### § 2. Fondet
2.1 Generelt

Fondet er plassert på en egen høyrentekonto som disponeres av Nabla, og som er separert fra den daglige driften til Nabla. Fondets leder velges innad i fondstyret ved første møte etter generalforsamlingen. Fondets størrelse skal minimum være på 10 000 kr. Det er ingen øvre grense.

2.2 Søknad til Fondet

2.2.1 Søknadens størrelse

Søknader på mindre enn 10 % av fondets størrelse kan behandles av fondstyret. En slik søknad godkjennes dersom minimum 2/3 av fondstyret stemmer for. Søknader på større beløp enn dette skal behandles av Det store kanoniske ensemble. Søknaden godkjennes dersom minimum 2/3 stemmer for. Det er ingen årlige begrensninger på hvor mange søknader fondstyret kan godkjenne. Totalsummen av godkjente søknader kan ikke overstige 30 % av fondets størrelse ved inngangen av året eller 75 % av de tilskudd fondet fikk forrige gjeldende kalenderår. Dersom det ønskes å bruke mer enn dette må det godkjennes av Det store kanoniske ensemble.

2.2.2 Søkeren

Det er kun komponenter eller undergrupper av Nabla som har anledning til å søke om fondets midler. Støtte kan ikke innvilges til dekning av ordinær drift.

2.2.3 Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde hvem som søker, formålet med søknaden og søknadssum oppgitt i norske kroner. Søknaden skal være velbegrunnet og gå til grupper og aktiviteter som har til hensikt å inkludere flest mulig komponenter.

2.3 På Det store kanoniske ensemble

På Det store kanoniske ensemble skal fondstyret redegjøre for fondets størrelse, godkjente søknader og andre saker som fondstyret mener er av Nablas interesse.

#### § 3. Undergrupper i Nabla
3.1 Generelt

Nablas undergrupper skal etter beste evne ta vare på linjeforeningens tradisjoner. Opprettelsen av nye undergrupper må godkjennes av styret. Undergruppene deles inn i kategoriene komiteer og interessegrupper.

3.1.1 Komiteer

Nablas komiteer gir et tilbud til komponenter og bidrar til den daglige driften i Nabla. Det er krav om åpent opptak og utskifting av medlemmer minst årlig, samt krav om årlig ledervalg. 

3.1.2 Interessegrupper

Nablas interessegrupper gir et tilbud til komponenter og bidrar til Nabla ved behov. Det er krav om kontaktperson. 

3.2 Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen i Nabla har som oppgave å planlegge og avholde arrangement for Nabla. Immatrikuleringsball skal avholdes årlig.

3.3 Kjellerstyret

Kjellerstyret skal fungere som et bindeledd mellom Kjellern og linjeforeningen. Komiteen er ansvarlig for å forvalte kjelleren i Herman Krags veg 18 og andre forsamlingslokaler. Inn/ut skal avholdes etter ordinære opptak til Nablas undergrupper.

3.4 Fadderkomiteen

3.4.1 Fadderperiode

Nablas fadderkomite skal arrangere fadderperiode i starten av høstsemesteret. Fadderperioden skal bestå av varierte sosiale aktiviteter der det overordnede målet skal være å skape en trygg sosial arena for nye studenter.

3.4.2 Opptak

Fadderkomiteen skal arrangere frivillig opptaksseremoni til linjeforeningen. Formålet med opptaket skal være å gi nye studenter mer tilhørighet til linjeforeningen. 

3.5 Bedriftskontakten Nabla

Bedriftskontakten Nabla fungerer som et kontaktledd mellom næringslivet og studentene i Nabla. Komiteens hovedfunksjon er å hjelpe studentene i Nabla med å komme i kontakt med relevante bedrifter, og å hjelpe relevante bedrifter med å synliggjøre seg for studentene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det er ønskelig at Bedriftskontakten Nabla går med et økonomisk overskudd.

#### § 4. Risikovurdering
Ved større arrangement i linjeforeningen skal det ha vært gjennomgått en vurdering av hvilke risikoelementer som eksisterer for arrangementet.

#### § 5. Bruk og forvaltning av Nablas eiendeler
5.1 Virkeområde

Forskriften gjelder alle ikke-likvide midler tilhørende linjeforeningen Nabla.
 
5.2 Innkjøp

Alle innkjøp som gjøres av Nabla eller tilhørende undergrupper skal bidra til å opprettholde eller utvikle driften av én eller flere undergrupper, eller linjeforeningen som helhet. Innkjøp av betydelig størrelse skal avklares med linjeforeningens styre. 
 
5.3 Disposisjonsrett

En gruppe har til enhver tid rett til å disponere de eiendeler som gruppen har kjøpt for midler som gruppen har skaffet til veie. Disposisjonsretten innebærer at gruppen har førsteprioritet på å bruke disse eiendelene. Dersom en gruppe opphører å eksistere skal enhver disposisjonsrett som gruppen innehadde overføres til styret.
 
5.4 Utlån

Enhver undergruppe i Nabla gis anledning til å benytte eiendeler som disponeres av andre grupper, såfremt dette er avklart med eiendelenes disponent(er) på forhånd. Internt utlån prioriteres fremfor eksternt. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utlånt eiendel kan det kreves erstatning.
 
5.5 Utleie

5.5.1 Rett til utleie

Den som disponerer en eiendel har rett til å leie ut eiendelen til aktører utenfor Nabla. 
Disponent kan gi andre grupper utleierettigheter på deres vegne. En eiendel kan likevel ikke leies ut dersom utleier er informert om at utleien vil være forulempende for en annen gruppe tilknyttet Nabla. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utleid eiendel står utleier ansvarlig.
 
5.5.2 Fortjeneste ved utleie

Gruppen som disponerer utleid eiendel beholder all fortjeneste.
 
5.6 Salg av eiendeler

Ethvert salg skal godkjennes av styret. 

#### § 6. Nablas farger
Nablas farger er blått og gull.

#### § 7. Medalje- og båndreglement
7.1 Bruk av æresbevisninger

Æresbevisninger er et middel for å hedre mennesker som gjør, eller har gjort, en innsats for Nabla. Æresbevisningene skal brukes på en slik måte at andre mennesker ikke mister respekt for dem eller Nabla. Utilbørlig opptreden med Nablas æresbevisninger kan med 2/3 flertall av fulltallig styre straffes med fratakelse av æresbevisninger i en periode eller for alltid. 

7.2 Representasjon av Nabla

Dersom det sittende styret måtte ønske det, kan de invitere innehavere av gallastillinger til å representere Nabla dersom de selv ikke har mulighet.

7.2.1 Gallastillinger

Medlemmer av Det gyldne integral samt andre komponenter som sittende styre finner hensiktsmessig, kan tildeles gallastillinger. Med gallastilling har man rett til å være med å representere Nabla i formelle sammenhenger dersom det sittende styre måtte ønske det. Aktive medlemmer skal prioriteres.

7.3 Æresbevisninger

7.3.1 Styrets bånd 

Styrets medlemmer er i sin virkeperiode tildelt et ordensbånd. Båndene
er av blå farge med render i gull og er Nablas eiendom.  

7.3.2 Representasjonsbånd

Komponenter som ikke sitter i styret kan ved eksterne arrangementer hvor de representerer Nabla bruke et blått representasjonsbånd.

7.3.3 Lederkjedet

Lederkjedet er Nablas eiendom og forvaltes av den til enhver tid sittende leder i Nabla.

7.3.4 Ledermedalje

Leder tilbys en ledermedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

7.3.5 Styremedalje

Styrets medlemmer tilbys en styremedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

7.3.6 Medaljer for Det gyldne integral

Heder- og æreskomponenter tildeles en medalje til eget eie etter utnevnelse for sitt bidrag til linjeforeningen.

7.3.7 Aktivitetsmedalje

Ved aktivitet i Nabla i ett eller tre år tilbys komponenter henholdsvis ettårsmedalje og treårsmedalje til eget eie.

7.3.8 Nabla-nålen

Alle komponenter mottar som bevis på deres medlemskap i Nabla en nål formet som en nabla til eget eie.

#### § 8. Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering

8.1 Komponentenes ansvar 

Enhver komponent har, med fornærmedes samtykke, meldeplikt dersom man bevitner eller får høre om seksuell trakassering. Alle komponenter har ansvar for å hindre ryktedannelse og -spredning, av hensyn til de involverte partene i saken. 

8.2 Styrets ansvar 

Dersom styret blir gjort oppmerksomt på en varsling skal de tilby å sette de aktuelle partene i kontakt med riktige instanser i eller utenfor Nabla. Styret har taushetsplikt.