§ 1. Økonomi

a) Nablas regnskap inkluderer alle med konto hos Nabla. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å føre regnskap, budsjett og sørge for at Nabla leverer inn momsoppgaver. Økonomiansvarlig skal ikke inneha flere roller som økonomiansvarlig innad i Nabla og bør ha en assistent som velges inn ved våropptak. Nablas regnskapsår er fra 1. juli til 30. juni.

b) Alle kontoer der det er hensiktsmessig skal ha en fastsatt buffer. Nabla skal etterstrebe å ha avsatt halvparten av den totale summen av bufferne til en reguleringsbuffer, som ordinært kun benyttes ved begynnelsen av nytt regnskapsår, for å regulere over- og underskudd. Dersom totalsummen på reguleringsbufferen overskrider halvparten av den totale summen av bufferne skal differansen gå til fondet.

c) Etter regnskapsårets slutt skal Bedriftkontaken Nablas overskudd overføres etter bestemt fordeling innen 1. september.

d) På Det store kanoniske ensemble skal valg av revisor holdes, medlemskontingent og størrelse av buffere skal fastsettes, og BNs overskudd, samt fordelingen av det, skal presenteres.

§ 2. Fondet

a) Fondsstyret plikter å velge sin leder internt i under første møte etter Det store kanoniske ensemble.

b) Forvaltningsgruppen plikter å velge sin kontaktperson internt under første møte etter Det store kanoniske ensemble.

c) Fondets grunnkapital er på kr 120 000,-. Én fjerdedel av fondets grunnkapital, kr 30 000,-, skal til enhver tid være plassert på en høyrentekonto som disponeres av forvaltningsgruppen, heretter omtalt som fondets sparekonto.

d) Forvaltningsgruppen skal forvalte porteføljen i henhold til følgende fordeling:

(1) Minst 90 % av kapitalen i Nablas portefølje skal plasseres i indeksfond, rentefond, pengemarkedsfond, obligasjoner, sertifikater, rentepapirer og/eller eiendom. Hensikten er å investere med lav til medium risiko.

(2) Maks 10 % av kapitalen av Nablas portefølje kan plasseres i enkeltaksjer. Hensikten er å kunne investere med høyere risiko og åpner for muligheten til å investere i aksjer som ikke er del av allerede aktivt forvaltede aksjefond.

e) Forvaltningsgruppen skal føre regnskap for fondet, herunder alle kjøp og salg som forvaltningsgruppen foretar. Forvaltningsgruppen plikter å rapportere fondets beholdning og resultat ved slutten av hvert kvartal. Fullstendig regnskap for foregående regnskapsår skal presenteres under Det store kanoniske ensemble.

f) Alt tilskudd som fondet mottar skal plasseres i porteføljen.

g) Fondstyret kan pålegge forvaltningsgruppen å overføre opp til 75% av størrelsen på det årlige innskuddet til porteføljen kan overføres til fondets sparekonto. Dette beløpet kan dog ikke overskride kr 50 000,- i løpet av året.

h) punkt f) og g) trer ikke i kraft før etter en ti-års vekstperiode. I denne vekstperioden vil 50% av tilskuddet fondet mottar overføres direkte til fondets sparekonto, og 50% vil overføres til porteføljen. Denne prosentsatsen kan endres av Det store kanoniske ensemble ved alminnelig flertall.

i) Komponenter eller undergrupper av Nabla har anledning til å søke fondsstyret om midler til tiltak, arrangement og lignende som støtter linjeforeningens formål som beskrevet i Nablas lover § 2. Det er ingen øvre grense for beløpet det kan søkes om, og søknaden godkjennes ved 2/3 flertall blant fondsstyrets medlemmer.

j) Det er forvaltningsgruppen og økonomiansvarlig som utbetaler støtte fra fondet etter godkjent søknad fra fondsstyret eller Det store kanoniske ensemble. Søker plikter å sende økonomiansvarlig dokumentasjon på at de tildelte midlene er benyttet, først da skal støtten utbetales fra fondets sparekonto. Dersom dokumentasjonen ikke foreligger økonomiansvarlig innen ett kalenderår fra dagen søkeren burde gjort seg kjent med tildelingen, bortfaller støtten. Ved forespørsel fra søker, kan fondsstyret ved ⅔ flertall godkjenne at det skal utbetales støtte selv om dokumentasjon ikke foreligger innen denne fristen.

k) Dersom fondsstyret ikke kan behandle en søknad, kan fondsstyret, ved 2/3 flertall, vedta at søknaden skal behandles av Det store kanoniske ensemble.

l) Enhver søknad som fremmes til fondsstyret skal inneholde navnet til søkeren, formålet med søknaden og søknadssum oppgitt i norske kroner. Søknaden og søknadssummen skal være velbegrunnet, og søknader til aktiviteter som har til hensikt å inkludere flest mulig komponenter, skal prioriteres når søknaden stemmes over.

m) Før fondsstyret starter behandlingen av en innkommet søknad skal det foretas en habilitetsvurdering. Hvert medlem skal da redegjøre for vedkommende sin tilknytning til søknaden og hvorvidt medlemmet anser seg selv som habil. Etter ønske fra ett eller flere medlemmer skal det foretas votering overfor vedkommende sin habilitet, som så avgjøres ved alminnelig flertall. Medlemmer som selv erklærer seg inhabile eller som blir erklært inhabil ved alminnelig flertall har mulighet til å diskutere søknaden på lik linje med andre medlemmer, men skal ikke delta i avstemningen over hvorvidt søknaden skal innvilges eller ikke.

n) Under Det store kanoniske ensemble plikter fondsstyret å redegjøre for søknadene de har behandlet, og referat fra fondsstyrets behandling av innkomne søknader skal gjøres tilgjengelige for øvrige komponenter fortløpende.

§ 3. Undergrupper i Nabla

Nablas undergrupper skal etter beste evne ta vare på linjeforeningens tradisjoner. Opprettelsen av nye undergrupper må godkjennes av styret. Undergruppene deles inn i kategoriene komiteer og interessegrupper. Nablas komiteer gir et tilbud til komponenter og bidrar til den daglige driften i Nabla. Det er krav om regelmessig opptak åpent for alle og utskifting av komitémedlemmer minst årlig, samt krav om årlig valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Nablas interessegrupper gir et tilbud til komponenter og bidrar til Nabla ved behov. Det er krav om kontaktperson.

a) Arrangementskomiteen i Nabla har som oppgave å planlegge og avholde arrangement for Nabla. Immatrikuleringsball skal avholdes årlig.

b) Bedriftskontakten Nabla fungerer som et kontaktledd mellom næringslivet og studentene i Nabla. Komiteens hovedfunksjon er å hjelpe studentene i Nabla med å komme i kontakt med relevante bedrifter, og å hjelpe relevante bedrifter med å synliggjøre seg for studentene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Dette skal gjøres ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og avholde karrieredagen eurêka. Det er ønskelig at Bedriftskontakten Nabla går med et økonomisk overskudd.

c) Educom er Nablas faglige komité og arrangerer populærvitenskapelige foredrag, kollokvier og andre tiltak for å fremme faglig interesse på studiet.

d) Nablas fadderkomité skal arrangere fadderperiode i starten av høstsemesteret. Fadderperioden skal bestå av varierte sosiale aktiviteter der det overordnede målet skal være å skape en trygg sosial arena for nye studenter. Fadderkomiteen skal arrangere en frivillig opptaksseremoni til linjeforeningen. Formålet med opptaket skal være å gi nye studenter mer tilhørighet til linjeforeningen, samt gi en følelse av inkludering.

e) Kjellerstyret skal fungere som et bindeledd mellom Kjellern og linjeforeningen. Komiteen er ansvarlig for å forvalte kjelleren i Herman Krags veg 18 og andre forsamlingslokaler. Inn/ut skal avholdes etter ordinære opptak til Nablas undergrupper.

f) KontorKom har, i samarbeid med styret, ansvar for Nablas kontor i Kjemi Sydfløy på Gløshaugen. Komiteen skal avholde kontorvakter og ellers arrangere sosiale arrangementer på kontoret.

g) ProKom er Nablas produksjonkomité for film og foto. Komiteen har ansvar for at Nablas tilsteninger dokumenteres og administrerer de mediekanalene styret finner hensiktsmessig. ProKom har fullmakt til å utforme en grafisk profil for Nabla.

h) Redaksjonen har som oppgave å publisere Nablas tidsskrift, Nabladet.

i) WebKom har ansvar for nettsiden nabla.no og andre tekniske løsninger.

j) SportsKom er Nablas sportslige komité som arrangerer sportslige arrangementer. Komiteen er ansvarlig for å arrangere lavterskel arrangementer med formål å styrke studenthelse til Nablakomponentene.

k) I forkant av et jubileumsår skal det opprettes en Jubileumskomité i Nabla. Komiteen har som oppgave å arrangere Nablas jubileum som skal finne sted hvert femte år etter stiftelsesåret.

§ 4. Risikovurdering

Ved større arrangement i linjeforeningen skal det ha vært gjennomgått en vurdering av hvilke risikoelementer som eksisterer for arrangementet.

§ 5. Bruk og forvaltning av Nablas eiendeler

a) Forskriften gjelder alle ikke-likvide midler tilhørende linjeforeningen Nabla. Forvaltning av Nablas fond bestemmes av § 2.

b) Alle innkjøp som gjøres av Nabla eller tilhørende undergrupper skal bidra til å opprettholde eller utvikle driften av én eller flere undergrupper, eller linjeforeningen som helhet. Innkjøp av betydelig størrelse skal avklares med linjeforeningens styre.

c) En gruppe har til enhver tid rett til å disponere de eiendeler som gruppen har kjøpt for midler som gruppen har skaffet til veie. Disposisjonsretten innebærer at gruppen har førsteprioritet på å bruke disse eiendelene. Dersom en gruppe opphører å eksistere skal enhver disposisjonsrett som gruppen innehadde overføres til styret.

d) Enhver undergruppe i Nabla gis anledning til å benytte eiendeler som disponeres av andre grupper, såfremt dette er avklart med eiendelenes disponent(er) på forhånd. Internt utlån prioriteres fremfor eksternt. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utlånt eiendel kan det kreves erstatning.

e) Den som disponerer en eiendel har rett til å leie ut eiendelen til aktører utenfor Nabla. Disponent kan gi andre grupper utleierettigheter på deres vegne. En eiendel kan likevel ikke leies ut dersom utleier er informert om at utleien vil være forulempende for en annen gruppe tilknyttet Nabla. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utleid eiendel står utleier ansvarlig, så fremt ikke en annen ansvarsfordeling er spesifisert i en gjeldende utleiekontrakt.

f) Gruppen som disponerer utleid eiendel beholder all fortjeneste.

g) Salg eller avskaffelse av eiendeler av betydelig verdi skal godkjennes av styret.

§ 6. Nablas farger

Nablas farger er blått og gull.

§ 7. Medalje- og båndreglement

a) Æresbevisninger er et middel for å hedre mennesker som gjør, eller har gjort, en innsats for Nabla. Æresbevisningene skal brukes på en slik måte at andre mennesker ikke mister respekt for dem eller Nabla. Utilbørlig opptreden med Nablas æresbevisninger kan med 2/3 flertall av fulltallig styre straffes med fratakelse av æresbevisninger i en periode eller for alltid.

b) Medlemmer av Det gyldne integral, sittende gruppeledere, sittende og tidligere styremedlemmer, samt nestledere og økonomiansvarlige i komiteene, har gallastillinger. Styret kan også tildele andre komponenter gallastilling der det finnes hensiktsmessig. Med gallastilling har man rett til å være med å representere Nabla i formelle sammenhenger dersom det sittende styre måtte ønske det. Aktive komponenter skal prioriteres.

c) Følgende regnes som æresbevisninger i Nabla

i) Styrets medlemmer er i sin virkeperiode tildelt et ordensbånd. Båndene er av blå farge med render i gull og er Nablas eiendom.

ii) Komponenter som ikke sitter i styret kan ved eksterne arrangementer hvor de representerer Nabla bruke et blått representasjonsbånd, samt dele ut Nablas merke.

iii) Lederkjedet er Nablas eiendom og forvaltes av den til enhver tid sittende leder i Nabla.

iv) Leder tilbys en ledermedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

v) Styrets medlemmer tilbys en styremedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

vi) Heder- og æreskomponenter tildeles en medalje til eget eie etter utnevnelse for sitt bidrag til linjeforeningen.

vii) Ved aktivitet i Nabla i ett, tre eller fem år tilbys komponenter henholdsvis ettårsmedalje, treårsmedalje og femårsmedalje til eget eie.

viii) Alle komponenter mottar som bevis på deres medlemskap i Nabla en nål formet som en nabla til eget eie. Denne må hentes innen første år av medlemskap i Nabla.

ix) Som komitéleder i en av Nablas komiteer har man rett til å kjøpe en komitélederdalje til eget eie.

§ 8. Retningslinjer for håndtering av varslingssaken

a) En varsler har rett på umiddelbar bekreftelse på at varselet er mottatt. Både ved muntlig og skriftlig varsel skal det gis skriftlig bekreftelse om at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med disse rutinene.

b) Dersom styret blir gjort oppmerksomt på en varsling skal de tilby å sette de aktuelle partene i kontakt med riktige instanser i eller utenfor Nabla. Styret har taushetsplikt.

c) Enhver komponent har, med fornærmedes samtykke, meldeplikt dersom man bevitner eller får høre om seksuell trakassering. Alle komponenter har ansvar for å hindre ryktedannelse og -spredning, av hensyn til de involverte partene i saken.

d) Alle undergrupper i Nabla skal ha en Nablatillitsvalgt (NTV) som kan brukes som samtalepartner eller konfliktmekler for undergruppens medlemmer, samt bindeledd til styret ved eventuelle varslingssaker. Alle Nablatillitsvalgte skal få tilbud om relevante kurs.

§ 9. Behandling av mistillitsforslag

a) Mistillit behandles i et behandlingsutvalg som består av styret og en representant fra undergruppene. Alle undergrupper har rettighet til å sende en representant inn til behandlingsmøtet men må ikke møte. I særlig sensitive saker har styret mulighet til å trekke ut et antall av representantene som har meldt seg.

b) For at utvalget skal være vedtaksdyktig må det være minst styrets størrelse tilstede, og over 1/3 av de oppmøtte må ikke være i styret. Alle tilstede har taushetsplikt. 

c) Det skal være ekstern ordstyrer ved behandlingsmøtet. Møtet er lukket for alle utenom behandlingsutvalget under diskusjon og votering. Vedtak fattes med 2/3 kvalifisert flertall. Hverken den anklagde eller den som sender inn forslag skal delta på møtet.

d) Den anklagde har rett til å gi en forklaring. 

e) Innen 2 uker av mottatt mistillitsforslag skal personen det er stilt mot ha fått beskjed, og innen to uker av at personen har fått beskjed skal behandlingsutvalget bli innkalt og saken ha blitt behandlet. Undergruppene skal ha minst en uke forvarsel til behandlingsmøtet.

f) Hvis mistillitsanklagde anker vedtaket fra behandlingsutvalget vil mistilliten behandles i Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. 

g) Ved mistillit mot halvparten eller flere i styret, må minst 10 komponenter stille seg bak et mistillitsforslag, og man kaller da inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Ellers følges de øvrige retningslinjene for behandlingen av mistillitene. Hver mistillit behandles individuelt. Styremedlemmene det vedtas mistillit mot blir sittende inntil nye styrerepresentanter er valgt. Det ekstraordinære store kanoniske ensemble for valg av nye medlemmer skal kalles inn umiddelbart etter møtet der mistillit er vedtatt.