§ 1. Økonomi

a) Nablas regnskap inkluderer alle med konto hos Nabla. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å føre regnskap, budsjett og sørge for at Nabla leverer inn momsoppgaver. Nablas regnskapsår er fra 1. juli til 30. juni.

b) Alle kontoer der det er hensiktsmessig skal ha en fastsatt buffer. Nabla skal etterstrebe å ha avsatt halvparten av den totale summen av bufferne til en reguleringsbuffer, som ordinært kun benyttes ved begynnelsen av nytt regnskapsår, for å regulere over- og underskudd. Dersom totalsummen på reguleringsbufferen overskrider halvparten av den totale summen av bufferne skal differansen gå til fondet.

c) Etter regnskapsårets slutt skal Bedriftkontaken Nablas overskudd overføres etter bestemt fordeling innen 1. september.

d) På Det store kanoniske ensemble skal valg av revisor holdes, medlemskontingent og størrelse av buffere skal fastsettes, og BNs overskudd, samt fordelingen av det, skal presenteres.

§ 2. Fondet

a) Fondet er plassert på en egen høyrentekonto som disponeres av Nabla, og som er separert fra den daglige driften til Nabla. Fondets leder velges innad i fondsstyret ved første møte etter Det store kanoniske ensemble. Fondets størrelse skal minimum være på 10 000 kr. Det er ingen øvre grense.

b) Søknader på opptil 10 % av fondets størrelse kan behandles av fondsstyret. En slik søknad godkjennes dersom minimum 2/3 av fondsstyrets habile medlemmer stemmer for. Søknader på større beløp enn dette skal behandles av Det store kanoniske ensemble. Søknaden godkjennes dersom minimum 2/3 stemmer for. Det er ingen årlige begrensninger på hvor mange søknader fondsstyret kan godkjenne. Totalsummen av godkjente søknader kan ikke overstige 30 % av fondets størrelse ved inngangen av året eller 75 % av de tilskudd fondet fikk forrige gjeldende kalenderår. Dersom det ønskes å bruke mer enn dette må det godkjennes av Det store kanoniske ensemble. Støtte fra Nablas fond bortfaller ett år etter at søker er gjort kjent med tildelingen dersom Fondsstyret, innen den tid, ikke har mottatt dokumentasjon på at de tildelte midlene har blitt benyttet. Unntak kan godkjennes av Fondsstyret etter forespørsel fra søker.

c) Det er kun komponenter eller undergrupper av Nabla som har anledning til å søke om fondets midler. Støtte kan ikke innvilges til dekning av ordinær drift.

d) Søknaden skal inneholde hvem som søker, formålet med søknaden og søknadssum oppgitt i norske kroner.

e) Søknaden og søknadssummen skal være velbegrunnet, og søknader til aktiviteter som har til hensikt å inkludere flest mulig komponenter, skal prioriteres.

f) På Det store kanoniske ensemble skal fondsstyret redegjøre for fondets størrelse, godkjente søknader og andre saker som fondsstyret mener er av Nablas interesse.

g) Referat fra fondsstyrets behandling av innkomne søknader skal fortløpende gjøres tilgjengelige for øvrige komponenter.

§ 3. Undergrupper i Nabla

Nablas undergrupper skal etter beste evne ta vare på linjeforeningens tradisjoner. Opprettelsen av nye undergrupper må godkjennes av styret. Undergruppene deles inn i kategoriene komiteer og interessegrupper. Nablas komiteer gir et tilbud til komponenter og bidrar til den daglige driften i Nabla. Det er krav om regelmessig opptak åpent for alle og utskifting av komitémedlemmer minst årlig, samt krav om årlig ledervalg. Nablas interessegrupper gir et tilbud til komponenter og bidrar til Nabla ved behov. Det er krav om kontaktperson.

a) Arrangementskomiteen i Nabla har som oppgave å planlegge og avholde arrangement for Nabla. Immatrikuleringsball skal avholdes årlig.

b) Bedriftskontakten Nabla fungerer som et kontaktledd mellom næringslivet og studentene i Nabla. Komiteens hovedfunksjon er å hjelpe studentene i Nabla med å komme i kontakt med relevante bedrifter, og å hjelpe relevante bedrifter med å synliggjøre seg for studentene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Dette skal gjøres ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og avholde karrieredagen eurêka. Det er ønskelig at Bedriftskontakten Nabla går med et økonomisk overskudd.

c) Educom er Nablas faglige komité og arrangerer populærvitenskapelige foredrag, kollokvier og andre tiltak for å fremme faglig interesse på studiet.

d) Nablas fadderkomité skal arrangere fadderperiode i starten av høstsemesteret. Fadderperioden skal bestå av varierte sosiale aktiviteter der det overordnede målet skal være å skape en trygg sosial arena for nye studenter. Fadderkomiteen skal arrangere en frivillig opptaksseremoni til linjeforeningen. Formålet med opptaket skal være å gi nye studenter mer tilhørighet til linjeforeningen, samt gi en følelse av inkludering.

e) Kjellerstyret skal fungere som et bindeledd mellom Kjellern og linjeforeningen. Komiteen er ansvarlig for å forvalte kjelleren i Herman Krags veg 18 og andre forsamlingslokaler. Inn/ut skal avholdes etter ordinære opptak til Nablas undergrupper.

f) KontorKom har, i samarbeid med styret, ansvar for Nablas kontor i Kjemi Sydfløy på Gløshaugen. Komiteen skal avholde kontorvakter og ellers arrangere sosiale arrangementer på kontoret.

g) ProKom er Nablas produksjonkomité for film og foto. Komiteen har ansvar for at Nablas tilsteninger dokumenteres og administrerer de mediekanalene styret finner hensiktsmessig. ProKom har fullmakt til å utforme en grafisk profil for Nabla.

h) Redaksjonen har som oppgave å publisere Nablas tidsskrift, Nabladet.

i) WebKom har ansvar for nettsiden nabla.no og andre tekniske løsninger.

j) I forkant av et jubileumsår skal det opprettes en Jubileumskomité i Nabla. Komiteen har som oppgave å arrangere Nablas jubileum som skal finne sted hvert femte år etter stiftelsesåret.

§ 4. Risikovurdering

Ved større arrangement i linjeforeningen skal det ha vært gjennomgått en vurdering av hvilke risikoelementer som eksisterer for arrangementet.

§ 5. Bruk og forvaltning av Nablas eiendeler

a) Forskriften gjelder alle ikke-likvide midler tilhørende linjeforeningen Nabla. Forvaltning av Nablas fond bestemmes av § 2.

b) Alle innkjøp som gjøres av Nabla eller tilhørende undergrupper skal bidra til å opprettholde eller utvikle driften av én eller flere undergrupper, eller linjeforeningen som helhet. Innkjøp av betydelig størrelse skal avklares med linjeforeningens styre.

c) En gruppe har til enhver tid rett til å disponere de eiendeler som gruppen har kjøpt for midler som gruppen har skaffet til veie. Disposisjonsretten innebærer at gruppen har førsteprioritet på å bruke disse eiendelene. Dersom en gruppe opphører å eksistere skal enhver disposisjonsrett som gruppen innehadde overføres til styret.

d) Enhver undergruppe i Nabla gis anledning til å benytte eiendeler som disponeres av andre grupper, såfremt dette er avklart med eiendelenes disponent(er) på forhånd. Internt utlån prioriteres fremfor eksternt. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utlånt eiendel kan det kreves erstatning.

e) Den som disponerer en eiendel har rett til å leie ut eiendelen til aktører utenfor Nabla. Disponent kan gi andre grupper utleierettigheter på deres vegne. En eiendel kan likevel ikke leies ut dersom utleier er informert om at utleien vil være forulempende for en annen gruppe tilknyttet Nabla. Ved skade, ødeleggelse eller tap av utleid eiendel står utleier ansvarlig, så fremt ikke en annen ansvarsfordeling er spesifisert i en gjeldende utleiekontrakt.

f) Gruppen som disponerer utleid eiendel beholder all fortjeneste.

g) Salg eller avskaffelse av eiendeler av betydelig verdi skal godkjennes av styret.

§ 6. Nablas farger

Nablas farger er blått og gull.

§ 7. Medalje- og båndreglement

a) Æresbevisninger er et middel for å hedre mennesker som gjør, eller har gjort, en innsats for Nabla. Æresbevisningene skal brukes på en slik måte at andre mennesker ikke mister respekt for dem eller Nabla. Utilbørlig opptreden med Nablas æresbevisninger kan med 2/3 flertall av fulltallig styre straffes med fratakelse av æresbevisninger i en periode eller for alltid.

b) Medlemmer av Det gyldne integral samt andre komponenter som sittende styre finner hensiktsmessig, kan tildeles gallastillinger. Med gallastilling har man rett til å være med å representere Nabla i formelle sammenhenger dersom det sittende styre måtte ønske det. Aktive komponenter skal prioriteres.

c) Følgende regnes som æresbevisninger i Nabla

i) Styrets medlemmer er i sin virkeperiode tildelt et ordensbånd. Båndene er av blå farge med render i gull og er Nablas eiendom.

ii) Komponenter som ikke sitter i styret kan ved eksterne arrangementer hvor de representerer Nabla bruke et blått representasjonsbånd.

iii) Lederkjedet er Nablas eiendom og forvaltes av den til enhver tid sittende leder i Nabla.

iv) Leder tilbys en ledermedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

v) Styrets medlemmer tilbys en styremedalje til eget eie. Denne kan til all senere tid bæres av komponenten.

vi) Heder- og æreskomponenter tildeles en medalje til eget eie etter utnevnelse for sitt bidrag til linjeforeningen.

vii) Ved aktivitet i Nabla i ett, tre eller fem år tilbys komponenter henholdsvis ettårsmedalje, treårsmedalje og femårsmedalje til eget eie.

viii) Alle komponenter mottar som bevis på deres medlemskap i Nabla en nål formet som en nabla til eget eie.

§ 8. Retningslinjer for håndtering av varslingssaken

a) En varsler har rett på umiddelbar bekreftelse på at varselet er mottatt. Både ved muntlig og skriftlig varsel skal det gis skriftlig bekreftelse om at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med disse rutinene.

b) Dersom styret blir gjort oppmerksomt på en varsling skal de tilby å sette de aktuelle partene i kontakt med riktige instanser i eller utenfor Nabla. Styret har taushetsplikt.

c) Enhver komponent har, med fornærmedes samtykke, meldeplikt dersom man bevitner eller får høre om seksuell trakassering. Alle komponenter har ansvar for å hindre ryktedannelse og -spredning, av hensyn til de involverte partene i saken.

d) Alle undergrupper i Nabla skal ha en Nablatillitsvalgt (NTV) som kan brukes som samtalepartner eller konfliktmekler for undergruppens medlemmer, samt bindeledd til styret ved eventuelle varslingssaker. Alle Nablatillitsvalgte skal få tilbud om relevante kurs.

§ 9. Behandling av mistillitsforslag

a) Mistillit behandles i et behandlingsutvalg som består av styret og en representant fra undergruppene. Alle undergrupper har rettighet til å sende en representant inn til behandlingsmøtet men må ikke møte. I særlig sensitive saker har styret mulighet til å trekke ut et antall av representantene som har meldt seg.

b) For at utvalget skal være vedtaksdyktig må det være minst styrets størrelse tilstede, og over 1/3 av de oppmøtte må ikke være i styret. Alle tilstede har taushetsplikt. 

c) Det skal være ekstern ordstyrer ved behandlingsmøtet. Møtet er lukket for alle utenom behandlingsutvalget under diskusjon og votering. Vedtak fattes med 2/3 kvalifisert flertall. Hverken den anklagde eller den som sender inn forslag skal delta på møtet.

d) Den anklagde har rett til å gi en forklaring. 

e) Innen 2 uker av mottatt mistillitsforslag skal personen det er stilt mot ha fått beskjed, og innen to uker av at personen har fått beskjed skal behandlingsutvalget bli innkalt og saken ha blitt behandlet. Undergruppene skal ha minst en uke forvarsel til behandlingsmøtet.

f) Hvis mistillitsanklagde anker vedtaket fra behandlingsutvalget vil mistilliten behandles i Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. 

g) Ved mistillit mot halvparten eller flere i styret, må minst 10 komponenter stille seg bak et mistillitsforslag, og man kaller da inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Ellers følges de øvrige retningslinjene for behandlingen av mistillitene. Hver mistillit behandles individuelt. Styremedlemmene det vedtas mistillit mot blir sittende inntil nye styrerepresentanter er valgt. Det ekstraordinære store kanoniske ensemble for valg av nye medlemmer skal kalles inn umiddelbart etter møtet der mistillit er vedtatt.