§ 1. Navn

Foreningens navn er Linjeforeningen Nabla og kan forkortes Nabla. Nabla er en høyakademisk forening av studenter ved sivilingeniørlinjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta komponentenes faglige interesser og fremme kameratskap og samhold, ved bl.a. å arrangere de fester som må til for at ikke komponentene skal gå til grunne som følge av fysisk press.

§ 3. Komponenter

a) Som komponenter kan opptas faste studenter ved sivilingeniørlinjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og faste lærerkrefter og fagfolk knyttet til Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

b) Som komponent er å betrakte bare de som har betalt sin kontingent.

c) Som ortogonalkomponent kan andre som ikke er nevnt i § 3a) opptas som komponent etter styrets beslutning. Begrunnelse for utnevnelsen skal presenteres for komponentmassen, og ortogonalkomponenten skal tildeles Nablas merke, etter betalt medlemskontingent.

d) Kun komponenter har adgang til å bære Nablas merke. I tillegg kommer de som styret og andre med gallastilling unntar fra denne regel.

e) Utvekslingsstudenter som studerer fysikk og matematikk har rett til å delta på Nablas arrangementer, samt kjøpe og bære nablas merke. De skal ikke betale medlemskontingent, og vil da heller ikke ha stemmerett.

§ 4. Deus ex Machina

Den høyeste verdighet innen Nabla innehas av Deus ex machina, som er en av det faste vitenskapelige personalet ved Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

§ 5. Det store kanoniske ensemble

a) Det store kanoniske ensemble er Nablas høyeste organ.

b) Det avholdes innen åtte uker etter endt kalenderår og skal behandle årsmelding, innsendte saker, lov- og forskriftsendringer, regnskap og budsjettforslag for neste regnskapsår, samt de sakene som nevnt i Nablas forskrifter.

c) Alle komponenter har tale- og stemmerett, rett til å levere forslag til saker og rett til å stille til styrevalg.

d) Styret plikter å sende ut innkallelse fire uker i forveien og sakspapirer to uker i forveien. Lovendringer krever 2/3 flertall, og lovendringsforslagene må være bekjentgjort for komponentene én uke før Det store kanoniske ensemble.

e) Vedtak fattet trer i kraft umiddelbart etter Det store kanoniske ensemble heves.

f) Det store kanoniske ensemble kan se bort ifra Nablas lover med 2/3 flertall, med unntak av § 10 og 14c.

§ 6. Det ekstraordinære store kanoniske ensemble

Dersom 50 komponenter, et flertall av styret eller Nablas styringsdokumenter krever det, skal styret kalle inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Kun innsendte saker skal tas opp på Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Styret plikter seg til å sende ut innkallelse to uker i forveien og sakspapirer én uke i forveien. Ellers gjelder lover for Det store kanoniske ensemble jamfør § 5.

§ 7. Styret

a) Styret er Nablas høyeste organ mellom Det store kanoniske ensemble. Det består av minst leder, økonomiansvarlig og sekretær, samt de stillingene som er funnet hensiktsmessig av Det store kanoniske ensemble etter forslag fra foregående styre.

b) Styrets medlemmer velges av Det store kanoniske ensemble.

c) Styrets funksjonstid er to semestre og trer i kraft fire uker etter Det store kanoniske ensemble. Avtroppende økonomiansvarlig blir sittende som del av det påtroppende styret frem til regnskapsårets slutt, og er ansvarlig for regnskapet samt ferdigstilling av dette for inneværende regnskapsår. Avtroppende økonomiansvarlig har tale- og forslagsrett i det påtroppende styret.

d) Styret fører protokoll over Nablas aktiviteter og framlegger årsberetning for Det store kanoniske ensemble. Sekretæren fører styreprotokollen og ensembleprotokollen. Økonomiansvarlig framlegger revidert regnskap og budsjettet for det kommende regnskapsåret for Det store kanoniske ensemble.

e) Styret utnevner de undergrupper som beskrevet i Nablas forskrifter samt de som styret måtte anse for hensiktsmessig.

f) Styret har redaksjonell fullmakt over Nablas lover og forskrifter. Fullmakten begrenser seg til korrektur, formatering og andre endringer som ikke endrer tekstens betydning.

g) Sakspapirene til Det store kanoniske ensemble skal inneholde en oversikt over de redaksjonelle endringer som styret har vedtatt siden forrige Det store kanoniske ensemble.

§ 8. Immatrikuleringshøytidelighet

Styret plikter i begynnelsen av høstsemesteret å arrangere en immatrikuleringshøytidelighet. Alle nye komponenter tildeles Nablas merke som bevis på deres verdighet.

§ 9-1. Fordeling av Bedriftskontakten Nabla sitt overskudd

Nabla skal, så langt det er økonomisk forsvarlig ved regnskapsårets slutt, gi av Bedriftskontakten sitt overskudd:

a) 50 % til Nablas ekskursjonskomite utnevnt i tråd med retningslinjene til Fakultet for naturvitenskap,

b) 10 % til Linjeforeningen Nablas fond,

c) 40 % til Nablas hovedkonto.

Styret skal før Det store kanoniske ensemble ha blitt enige om et beløp i rimelig nærhet til prosentsatsen som skal fremmes på Det store kanoniske ensemble og som der må godkjennes. Grove avvik fra prosentsatsen må begrunnes av styret og eventuelt tas til følge av Det store kanoniske ensemble.

§ 9-2.

Etter endt regnskapsår kjøper Nabla de gjenværende kompendiene av inneværende års Excom (de som var på tur gjeldende år). Ved overgangen til nytt regnskapsår plikter neste års Excom seg til å kjøpe samtlige kompendier av Nabla. Dersom neste års Excom på dette tidspunktet mangler likviditeten til å fullbyrde kjøpet, vil kjøpesummen trekkes fra deres andel av BNs overskudd. Excom vil allikevel kunne administrere salget av kompendiene, selv om betalingen enda ikke er fullbyrdet.

§ 10. Oppløsning

a) Vedtak om Nablas oppløsning må treffes ved Det store kanoniske ensemble, og deretter på Det ekstraordinære store kanoniske ensemble, som skal holdes mellom seks til ni måneder etter Det store kanoniske ensemble. Foreningen kan ikke oppløses såfremt minst tre komponenter stemmer imot på enten Det store kanoniske ensemble eller Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

b) På Det store kanoniske ensemble hvor oppløsning vedtas, skal det bestemmes hvor Nablas midler og eiendeler tildeles.

§ 11. Rettigheter

a) Styrets leder har signaturrett sammen med et annet styremedlem på vegne av linjeforeningen. Ved skriftlig avtale med sittende styret, kan et medlem av Nablas komiteer sammen med komiteleder, signere på vegne av Nabla innenfor komiteen sine ansvarsområder.

b) Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov ved et av Nablas arrangementer kan styret, med 2/3 flertall, fatte vedtak om å ekskludere en komponent fra linjeforeningens arrangementer i et bestemt tidsintervall. Den anklagede har rett til å forsvare seg overfor styret før vedtak fattes.

c) Nabla er ikke ansvarlig for skader forvoldt av deltagerne ved foreningens tilstelninger.

d) Dersom en innehaver av et verv i Nabla viser seg uegnet for stillingen sin, kan alle komponenter sende inn et skriftlig mistillitsforslag til styret. Behandling av mistillitsforslag er beskrevet i Nablas forskrifter.

e) En komponent avsatt fra §11b eller §11d kan anke vedtaket opptil én gang. Det skal da kalles inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble, hvor ankesaken behandles.

§ 12. Det gyldne integral

Det gyldne integral er Nablas ridderorden, og tildeles hederskomponenter og æreskomponenter som styret har utnevnt etter innspill fra andre komponenter.

a) Som hederskomponent kan utnevnes en komponent som har bidratt betydelig på ett eller flere områder i Nabla.

b) Som æreskomponent kan utnevnes en komponent som har lagt ned forbilledlig og ekstraordinær innsats på ett eller flere områder i Nabla.

c) Ved utnevnelse skal styret presentere en begrunnelse.

§ 13. Forskrifter

Det store kanoniske ensemble kan med alminnelig flertall vedta forskrifter og foreta endringer i disse. Forskriftene må ikke stride imot Nablas lover. Ellers følger endringer av Nablas forskrifter samme regler som endringer av Nablas lover.

§ 14. Fondet

a) Fondet er samlebetegnelsen for Nablas sparekonto og Nablas portefølje. Nablas sparekonto er en høyrentekonto. Nablas portefølje er den delen av fondet som investeres.

b) Fondet har til formål å sikre en forsvarlig forvaltning av Nablas kapital slik at Nabla kan fortsette å oppfylle sitt formål for nåværende, så vel som for kommende, komponenter. Fondet eies av linjeforeningen Nabla og fondet skal sørge for at eventuelle økonomiske overskudd kommer både nåværende og fremtidige komponenter til gode.

c) Fondstyret består av Nablas leder, Nablas foregående leder, Nablas økonomiansvarlig, og tre komponenter. De tre komponentene skal ikke være eller ha vært medlemmer av Nablas styre. Disse velges på Det store kanoniske ensemble. Dersom Nablas foregående leder ikke har mulighet til å være en del av fondsstyret, pliktes vedkommende å finne en stedfortredende. Stedfortredende skal godkjennes av resten av fondsstyret.

d) Den daglige forvaltningen av fondet er underlagt fondets forvaltningsgruppe. Forvaltningsgruppen skal bestå av mellom fire og seks komponenter som velges av Det store kanoniske ensemble. Medlemmene av forvaltningsgruppen kan ikke være medlem av fondsstyret. Forvaltningsgruppen skal etter beste evne forvalte fondet etter bestemmelsene i Nablas forskrifter og med mål om å maksimere fondets verdi. Komponenter i forvaltningsgruppen er ikke juridisk ansvarlig for eventuelle tap som måtte inntreffe, gitt at tapet ikke skyldes komponentens forsett eller er et direkte resultat av at komponenten har brutt norsk lov.

e) En oppløsning av fondet kan kun skje dersom 2/3 av Det store kanoniske ensemble stemmer for. Ved oppløsning skal fondet stå uberørt i tre år for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Nabla.