§ 1. Navn

Foreningens navn er Linjeforeningen Nabla og kan forkortes Nabla. Nabla er en høyakademisk forening av studenter ved sivilingeniørlinjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta komponentenes faglige interesser og fremme kameratskap og samhold, ved bl.a. å arrangere de fester som må til for at ikke komponentene skal gå til grunne som følge av fysisk press.

§ 3. Komponenter

a) Som komponenter kan opptas faste studenter ved sivilingeniørlinjen for fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og faste lærerkrefter og fagfolk knyttet til Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

b) Som komponent er å betrakte bare de som har betalt sin kontingent.

c) Som ortogonalkomponent kan andre som ikke er nevnt i § 3a) opptas etter styrets beslutning.

d) Kun komponenter har adgang til å bære Nablas merke. I tillegg kommer de som styret unntar fra denne regel.

§ 4. Deus ex Machina

Den høyeste verdighet innen Nabla innehas av Deus ex machina, som er en av det faste vitenskapelige personalet ved Fakultet for naturvitenskap eller Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

§ 5. Det store kanoniske ensemble

a) Det store kanoniske ensemble er Nablas høyeste organ.

b) Det avholdes ordinært innen åtte uker etter endt kalenderår og skal behandle årsmelding, innsendte saker, lov- og forskriftsendringer, regnskap og budsjettforslag for neste regnskapsår.

c) Alle komponenter har tale- og stemmerett, rett til å levere forslag til saker og rett til å stille til styrevalg.

d) Styret plikter å sende ut innkallelse fire uker i forveien og sakspapirer to uker i forveien. Lovendringer krever 2/3 flertall, og lovendringsforslagene må være bekjentgjort for komponentene én uke før Det store kanoniske ensemble.

e) Vedtak fattet trer i kraft umiddelbart etter Det store kanoniske ensemble heves.

§ 6. Det ekstraordinære store kanoniske ensemble

Dersom 50 komponenter eller et flertall av styret krever det, skal styret kalle inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Kun innsendte saker skal tas opp på Det ekstraordinære store kanoniske ensemble. Styret plikter seg til å sende ut innkallelse to uker i forveien og sakspapirer én uke i forveien. Ellers gjelder lover for Det store kanoniske ensemble jamfør § 5.

§ 7. Styret

a) Styret er Nablas utøvende organ. Det består av leder, økonomiansvarlig og sekretær, samt de stillinger styret finner hensiktsmessig.

b) Styrets medlemmer velges av Det store kanoniske ensemble eller Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

c) Styrets funksjonstid er to semestre og trer i kraft fire uker etter Det store kanoniske ensemble.

d) Styret fører protokoll over Nablas aktiviteter og framlegger årsberetning for Det store kanoniske ensemble. Sekretæren fører styreprotokollen og ensembleprotokollen. Økonomiansvarlig framlegger revidert regnskap og budsjettet for det kommende regnskapsåret for Det store kanoniske ensemble.

e) Styret utnevner de funksjonærer og komiteer som beskrevet i Nablas forskrifter samt de som styret måtte anse for hensiktsmessig.

f) Styret har redaksjonell fullmakt over Nablas lover og forskrifter. Fullmakten begrenser seg til korrektur, formatering og andre endringer som ikke endrer tekstens betydning.

g) Sakspapirene til Det store kanoniske ensemble skal inneholde en oversikt over de redaksjonelle endringer som styret har vedtatt siden forrige Det store kanoniske ensemble.

§ 8. Immatrikuleringshøytidelighet

Styret plikter i begynnelsen av høstsemesteret å arrangere en immatrikuleringshøytidelighet. Alle nye komponenter tildeles Nablas merke som bevis på deres verdighet.

§ 9. Fordeling av Bedriftskontakten Nabla sitt overskudd

Nabla skal, så langt det er økonomisk forsvarlig ved regnskapsårets slutt, gi av Bedriftskontakten sitt overskudd:

a) 50 % til Nablas ekskursjonskomite utnevnt i tråd med retningslinjene til Fakultet for naturvitenskap,

b) 10 % til Linjeforeningen Nablas fond,

c) 40 % til Nablas hovedkonto.

Styret skal før Det store kanoniske ensemble ha blitt enige om et beløp i rimelig nærhet til prosentsatsen som skal fremmes på Det store kanoniske ensemble og som der må godkjennes. Grove avvik fra prosentsatsen må begrunnes av styret og eventuelt tas til følge av Det store kanoniske ensemble.

§ 10. Oppløsning

a) Vedtak om Nablas oppløsning må treffes ved Det store kanoniske ensemble, og deretter på Det ekstraordinære store kanoniske ensemble, som skal holdes mellom seks til ni måneder etter Det store kanoniske ensemble. Foreningen kan ikke oppløses såfremt minst tre komponenter stemmer imot på enten Det store kanoniske ensemble eller Det ekstraordinære store kanoniske ensemble.

b) På Det store kanoniske ensemble hvor oppløsning vedtas, skal det bestemmes hvor Nablas midler og eiendeler tildeles.

§ 11. Rettigheter

a) Styrets leder har signaturrett sammen med et annet styremedlem på vegne av linjeforeningen.

b) Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov ved et av Nablas arrangementer kan styret, med 2/3 flertall, fatte vedtak om å ekskludere en komponent fra linjeforeningens arrangementer i et bestemt tidsintervall.

c) Nabla er ikke ansvarlig for skader forvoldt av deltagerne ved foreningens tilstelninger.

d) Dersom en innehaver av et verv i Nabla viser seg uegnet for stillingen sin, kan alle komponenter sende inn et skriftlig mistillitsforslag til styret. Den anklagede har rett til å forsvare seg overfor styret før vedtak fattes. Ved 2/3 flertall i styret skal den anklagede avsettes fra sin stilling.

e) En komponent avsatt fra §11b eller §11d kan anke vedtaket opptil én gang. Det skal da kalles inn til Det ekstraordinære store kanoniske ensemble, hvor ankesaken behandles.

§ 12. Det gyldne integral

Det gyldne integral er Nablas ridderorden, og tildeles hederskomponenter og æreskomponenter som styret har utnevnt etter innspill fra andre komponenter.

a) Som hederskomponent kan utnevnes en komponent som har bidratt betydelig på ett eller flere områder i Nabla.

b) Som æreskomponent kan utnevnes en komponent som har lagt ned forbilledlig og ekstraordinær innsats på ett eller flere områder i Nabla.

§ 13. Forskrifter

Det store kanoniske ensemble kan med alminnelig flertall vedta forskrifter og foreta endringer i disse. Forskriftene må ikke stride imot Nablas lover. Ellers følger endringer av Nablas forskrifter samme regler som endringer av Nablas lover.

§ 14. Linjeforeningen Nablas fond

a) Fondets formål er å gi Nabla en økonomisk trygghet og sørge for at Nabla sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige komponenter.

b) Fondets styre består av Nablas leder, Nablas foregående leder, Nablas økonomiansvarlig, komponent 1, komponent 2 og komponent 3. Komponent 1, 2 og 3 skal ikke være eller ha vært medlemmer av Nablas styre. Disse velges på Det store kanoniske ensemble. Dersom Nablas foregående leder ikke har mulighet til å være en del av fondsstyret, pliktes vedkommende å finne en stedfortredende. Stedfortredende skal godkjennes av resten av fondsstyret.

c) En oppløsning av fondet kan kun skje dersom et enstemmig fondsstyre og 2/3 av Det store kanoniske ensemble stemmer for. Ved oppløsning skal fondet stå uberørt i tre år for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Nabla.