TFY4165 Termisk fysikk

Fakta TFY4165
Navn Termisk fysikk
Obligatorisk for Våren 2. klasse for alle
Foreleser Johan Skule Høye
Lab Ja
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok Hemmer: Termisk fysikk
Øvinger 8 av 12
Nettside http://home.phys.ntnu.no/instdef/undervisning/tfy4165/index.html

Termisk fysikk er et innføringsemne som behandler grunnleggende begreper og metoder som benyttes til å studere systemer av svært mange partikler. Sentrale begrep er: Tillstandsligningen for ideell gass, termodynamikkens 1. og 2. lov, entropi, termodynamiske potensialer, faselikevekter og kinetisk teori. Enkelte fenomener og begreper fra dette faget kommer igjen i TFY4230 Statistisk fysikk.

Læreboka er liten og har møtt kritikk av noen for å "være tilpasset de som kan stoffet fra før", og derfor litt vanskelig å forstå for nybegynnere. Det anbefales å skrive et eget sammendrag spesielt av kapitlene 2,3,7 og 8 for å skaffe seg tilstrekkelig forståelse, da disse kaptilene er svært sentrale.

I eksamensoppgavene legges det stor vekt på at studenten skal klare å utlede formler for fysiske tilstander, og selv vite hvilke formler, antakelser og neglisjeringer som må brukes for å komme seg dit. Derfor anbefales det at studenten under eksamensforbredelsene legger stor vekt på å regne gjennom utledninger i læreboka og å huske fremgangsmåten i disse.