Teknisk fysikk (tekfys) er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av [Industriell matematikk](indmat) og [Biofysikk](bio)). Valget skjer i slutten av andre klasse.

### 3. klasse
Tredje klasse tekfys er det åtte obligatoriske emner:

#### Høst

* [TFY4185 Måleteknikk](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4185#tab=omEmnet). Wikiside her: [Måleteknikk](nabla.no/wiki/fag/tfy4185-maleteknikk/)
* [TFY4345 Klassisk Mekanikk](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4345/2018#tab=omEmnet).
* [TFY4250 Kvantemekanikk I](https://www.ntnu.no/studier/emner/FY2045#tab=omEmnet). Wikiside her: [Kvante I](https://nabla.no/wiki/fag/tfy4250-kvantemekanikk-i/)
* [TFY4195 Optikk](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4195#tab=omEmnet). Wikiside her: [Optikk](https://nabla.no/wiki/fag/tfy4195-optikk/)

#### Vår
* [TFY4190 Instrumentering](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4190#tab=omEmnet). WIkiside her: [Instrumentering](https://nabla.no/wiki/fag/tfy4190-instrumentering/)
* [TFY4240 Elektromagnetisk teori](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4240#tab=omEmnet)
* [TFY4220 Faste stoffers fysikk](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4220#tab=omEmnet)
* [TFY4230 Statistisk fysikk](https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4230#tab=omEmnet)

### 4. klasse
Fjerde året er må man ha et [komplementæremne (K-emne)](https://nabla.no/wiki/fag/k-emner/) på høsten og [eksperter i team (EiT)](https://nabla.no/wiki/fag/eksperter-i-team/) på våren. I tillegg må minst ett av de øvrige fagene være et [ingeniøremne](https://nabla.no/wiki/fag/ingenioremne/). Dem som er på utveksling dette semesteret vil få EiT godkjent.

#### Høst
* [Komplementæremne (K-emne)](https://nabla.no/wiki/fag/k-emner/)

#### Vår
* [Eksperter i team (EiT)](https://nabla.no/wiki/fag/eksperter-i-team/)

### 5. klasse

#### Høst
Høsten femte klasse tar skriver man en prosjektoppgave på 15 studiepoeng. Mange fortsetter med samme oppgave eller tema på masteroppgaven til våren. Ved siden av prosjektoppgaven må man ta sitt andre [K-emne](https://nabla.no/wiki/fag/k-emner/). I tillegg kommer et fordypningsemne, et emne som skal være relevant for prosjektoppgaven.

#### Vår
Våren femte klasse går hele semesteret til skriving av masteroppgave (30 studiepoeng). Mer informasjon om masteroppgave er [her](https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteroppgave+ved+NT+-+sivilingeni%C3%B8r).

### Valgbare emner
På teknisk fysikk står du ganske fritt til å velge emner. Det er som sagt et krav om at du skal ha minst et K-emner og et ingeniøremne i graden din. Ellers kan du velge fag fra stort sett hele NTNU (så lenge det relativt relatert til fysikk).

Man bør merke seg at kun noen få fag blir tatt hensyn til med tanke på timeplan og eksamensdatoer, dette er den såkalte A-listen. Videre er det en del anbefalte valgbare emner, dette er mer forslag til andre emner man kan ta, men disse vil ikke bli tatt hensyn til i planleggingen av timeplanene. Du kan som nevnt over også velge fag som ikke står på noen av listene, men må da få faget godkjent gjennom studieveileder (dette er vanligvis ikke noe problem). Eksempler på slike fag er [[doktorgradsfag]] ved instituttet, rene mattefag som [[TMA4150 Algebra og tallteori]] eller mer anvendte fag som [[TEP4155 Viskøse strømninger]] og [[TPG4125 Seismisk bølgeforplantning]].

For å se litt på hva noen på teknisk fysikk har valgt, se for eksempel [[Bruker:Erlenv]] (hovedfokus på signalbehandling), [[Bruker:Henok]] (hovedfokus på kvantemekanikk) eller [[Bruker:Gspr]] (hovedfokus på teoretisk/matematisk fysikk).


#### Høst

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

* [[FY3114 Funksjonelle materialer]]
* [[FY3403 Partikkelfysikk]]
* [[TFY4205 Kvantemekanikk II]]
* [[TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk]]
* [[TFY4300 Energi og miljøfysikk]]

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen:

* [[TEP4156 Viskøse strømninger]]
* [[TFE4145 Elektronfysikk]]
* [[TFE4165 Anvendt fotonikk]]
* [[TFY4255 Materialfysikk]]
* [[TFY4292 Kvanteoptikk]]
* [[TFY4305 Ikkelineær dynamikk]]
* [[TFY4310 Molekylær biofysikk]]
* [[TTK4160 Medisinsk billeddannelse]]
* [[TTT4180 Teknisk akustikk]]
* [[TTT4234 Romteknologi I]]
* [[FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken]]
* [[FY3466 Videregående kvantefeltteori]]

#### Vår

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

* [[TFY4200 Optikk videregående kurs]] 
* [[TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer]]
* [[TFY4235 Numerisk fysikk]]
* [[TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs]]
* [[TFY4280 Signalanalyse]] 

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen:

* [[FY2450 Astrofysikk]]
* [[FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener]]
* [[FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer]]
* [[FY3452 Gravitasjon og kosmologi]]
* [[FY3464 Kvantefeltteori I]]
* [[TFE4145 Elektronfysikk]]
* [[TFE4180 Halvlederteknologi]]
* [[TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning]]
* [[TFY4275 Klassisk transportteori]]
* [[TFY4340 Nanofysikk]]
* [[TTT4235 Romteknologi II]]